Gyvoji tautos atmintis

Mūsų pro­gim­na­zi­jos mok­s­lei­viai įsi­trau­kė į Joniš­kio isto­ri­jos ir kul­tū­ros muzie­jaus vyk­do­mą  pro­jek­tą „Tau­to­sa­ki­nin­ko Mato Slan­čiaus­ko takais: Joniš­kio kraš­to pasa­ko­ja­mo­jo pavel­do fik­sa­vi­mas ir sau­go­ji­mas”. Rug­sė­jo 22–23 die­no­mis 7b kla­sės mok­s­lei­viai (moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­nė) kelia­vo į eks­pe­di­ci­jas Blauz­džiū­nuo­se, Kriu­kuo­se ir Skaist­gi­ry­je. Pro­jek­tą koor­di­nuo­jan­ti muzie­ji­nin­kė Vita Vit­kau­skie­nė pasi­sten­gė, kad ir mok­s­lei­viai, ir res­pon­den­tai jaus­tų­si gerai. Mok­s­lei­viai mie­lai įsi­trau­kė į kraš­to­ty­ri­nį dar­bą. Į užfik­suo­tos kal­bos loby­ną, visų bend­ro­mis pastan­go­mis, nugu­la dar dau­giau atmin­ties!

Pro­jek­tas finan­suo­ja­mas Lie­tu­vos kul­tū­ros rėmi­mo fon­do lėšo­mis.