TARPKLASINĖS  KROSO VARŽYBOS, SKIRTOS JUDUMO SAVAITEI PAMINĖTI

Šią savai­tę visi mokyk­los moki­niai daly­va­vo bėgi­mo var­žy­bo­se. Jau­nes­ni  moki­niai ir mer­gai­tės bėgo 500 m, o vyres­ni vai­ki­nai 1000 m. Stip­res­nie­ji var­žė­si dėl čem­pio­no var­do ir meda­lio, o kas grei­tai nega­lė­jo, atstu­mą įvei­kė lėtu bėgi­mo tem­pu arba eida­mi. Pra­di­nių kla­sių tar­pe geriau­sius rezul­ta­tus paro­dė Jus­tė Jacai­tė ir Ado­lis Buraus­kas, o 5–8 kla­sių tar­pe geriau­si buvo Ramu­nė Gai­liū­nai­tė ir Danie­lius Ste­po­nai­tis. Jie apdo­va­no­ti sal­džiais pri­zais. Svei­ki­na­me var­žy­bų čem­pio­nus ir pri­zi­nin­kus ☺

Emocijų užsiėmimai

Kiek­vie­ną die­ną mus lydi įvai­rios emo­ci­jos: bai­mė, pyk­tis, liū­de­sys, džiaugs­mas. Nors kar­tais ir patys nepa­ste­bi­me, kaip mažy­tė smulk­me­na mus „išmu­ša iš vėžių” ar atvirkš­čiai — pake­lia nuo­tai­ką.
Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tė Rita Goš­tau­tie­nė3 a ir 3 b kla­sių vai­kams orga­ni­za­vo akty­vų užsi­ėmi­mą apie emo­ci­jas. Buvo aptar­ta vie­na iš emo­ci­jų — bai­mė. Vai­kai suži­no­jo, kas tai yra neri­mas, fobi­jos, kam rei­ka­lin­ga bai­mė, ar gali­ma ją įveik­ti, kaip išmoks­ta­ma bijo­ti. Daug suži­no­ję, vai­kai pie­šė įvai­rias emo­ci­jas, iš mode­li­no kūrė savo bai­mes: vie­ni voriu­kus, ryk­lius, kiti — kačiu­kus ir kito­kius, vai­kų fan­ta­zi­jos sukur­tus gyvū­nus.