Saulės mūšio“ pergalės reikšmė

Bal­tų vie­ny­bės die­ną mažie­ji slan­čiau­skie­čiai daly­va­vo dai­lės ple­ne­re „Sau­lės mūšio per­ga­lės reikš­mė “. Moki­niai turi­nin­gai pra­lei­do die­ną pieš­da­mi, klau­sy­da­mi Bal­tų isto­ri­jos, kon­cer­to, ska­nau­da­mi košės.

Be active Europos sporto savaitė

Minė­da­mi Be acti­ve Euro­pos spor­to savai­tę slan­čiau­skie­čiai pir­ma­die­nį, per per­trau­ką, judė­jo šokio rit­mu. Daly­viams buvo sma­gu pasi­šok­ti, jud­riai pra­leis­ti per­trau­ką.

Antrokų kuprinių svėrimo akcija

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tė Rita Goš­tau­tie­nė, 2a ir 2b kla­sių vai­kams orga­ni­za­vo kup­ri­nių svė­ri­mo akci­ją. Jos metu buvo pasver­ti patys vai­kai ir jų kup­ri­nės. Svar­biau­sias klau­si­mas buvo, ar ant­ro­kų pil­nos kup­ri­nės svo­ris suda­ro ne dau­giau kaip 10% moki­nio kūno masės.

Išva­da buvo džiu­gi­nan­ti, didžio­ji dalis ant­ro­kų nešio­ja tin­ka­mo svo­rio kup­ri­nes.

Kiek­vie­nas ant­ro­kas gavo dova­nų po pamo­kų tvar­ka­raš­tį su pag­rin­di­nė­mis tai­syk­lė­mis, kaip tei­sin­gai sudė­ti daik­tus į kup­ri­nę ir kaip sau­giai ją nešio­ti.

Užbaigdami judumo savaitę

Užbaig­da­mi judu­mo savai­tę moki­niai, moky­to­jos daly­va­vo orga­ni­zuo­ja­mo­se spor­ti­nė­se veik­lo­se. #MSP #mobi­li­ty­wee

IR VĖL MATAS SLANČIAUSKAS…

Kas buvo kitą gady­nę, mums senie­ji duo­da žinią“. Taip pava­din­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je mūsų direk­to­rė Ligi­ta Eit­ke­vi­čienė  skai­tė pra­ne­ši­mą apie Mato Slan­čiaus­ko var­do gar­si­ni­mą mūsų pro­gim­na­zi­jo­je. Keliems 8b kla­sės moki­niams ir jų lie­tu­vių kal­bos moky­to­jai R. Domi­nai­tei poros valan­dų lai­kas nepra­il­go. Rau­do­no­jo­je sina­go­go­je klau­sy­da­mie­si pra­ne­šė­jų suži­no­jo­me įdo­mių fak­tų iš žymaus tau­to­sa­kos rin­kė­jo gyve­ni­mo ir kūry­bos, apžiū­rė­jo­me Dai­lės mokyk­los moki­nių dar­bų paro­dą, klau­sė­mės dai­nos, atlie­ka­mos roman­sų gru­pės „Aša­lia“ iš pasi­ro­dy­mo tele­vi­zi­jos lai­do­je. Doc. dr. Jani­na Švam­ba­ry­tė-Valu­žie­nė kal­bė­jo apie M. Slan­čiaus­ko pažiū­ras,  kal­bi­nin­kė kraš­tie­tė Rita Urnė­žiū­tė — apie Joniš­kio kraš­to žmo­nių pasa­ko­ji­mus 20 a. pab. — 21 a. pra­džios tyrė­jų archy­vuo­se. Bet sma­giau­sia buvo klau­sy­tis mūsų Direk­to­rės pasa­ko­ji­mo apie tai, ką moki­niai su moky­to­jais sukū­rė, kaip pami­nė­jo 170-ąsias M. Slan­čiaus­ko gimi­mo meti­nes. Gal ir norė­jo­si, kad kon­fe­ren­ci­jos klau­sy­to­jai išgirs­tų, jog mok­s­lei­viai para­šė apie šim­tą pen­kias­de­šimt laiš­kų Matui Slan­čiaus­kui ar dar kokį kitą fak­tą, bet iš gana išsa­mios ir įdo­miai pri­sta­ty­tos medžia­gos gali­ma buvo supras­ti, kaip šven­tai yra sau­go­mas švie­suo­lio atmi­ni­mas ir kokie mes tik­ri SLANČIAUSKIUKAI!

 Ačiū Direk­to­rei Ligi­tai!

Papuoškime miestą originaliais skėčiais

Euro­pos Judu­mo savai­tei pami­nė­ti skir­to­je akci­jo­je „Papuoš­ki­me mies­tą ori­gi­na­liais skė­čiais“ daly­va­vo ir M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja. Skė­tis papuo­šė mokyk­los #MSP ženk­lą. Skė­tį kūrė tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai G. Sta­gie­nė ir V. Mar­ti­nai­tis su moki­niais.