Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­ja dėko­ja visiems mokyk­los bend­ruo­me­nės nariams už sutelk­tu­mą ir galią patir­ti sėk­mę, įvei­kiant nuo­to­li­niu moky­mu­si pažen­klin­tus moks­lo metus. Lin­ki­me spal­vin­gų ir smal­sių vasa­ros kelio­nių po Lietuvą!

Mažų ir dide­lių pėdų savi­nin­kai kvie­čia­mi išban­dy­ti ir pasi­mė­gau­ti pojū­čių taku, esan­čiu M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos teri­to­ri­jo­je, prie supynių.
Nuo­šir­džiai dėko­ja­me rėmė­jams UAB “Vai­do medis” ir UAB “Skaist­gi­rio skal­da”, Ievai Rudy­tei-Vaišvi­lei, moki­niams, parū­pi­nu­siems gam­ti­nės medžiagos.

Šie­met, minint Gedu­lo ir vil­ties die­ną, M. Slan­čiaus­ko  pro­gim­na­zi­jos 5–6 kl. moki­niai su lie­tu­vių k., isto­ri­jos, dai­lės, tech­no­lo­gi­jų moky­to­jais pri­si­jun­gė prie pilie­ti­nės iniciatyvos
„Vil­ties aitvaras“.