Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­niai ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai G. Sta­gie­nė ir V. Mar­ti­nai­tis, per tech­no­lo­gi­jų pamo­kas, kai visas pasau­lis turi tilp­ti kam­ba­ry­je, kūrė basų kojų taką kitaip.