Mato Slančiausko progimnazijos bendruomenė švenčia Lietuvos Nepriklausomybės trisdešimtmetį!

Kovo 10 d. 5–8 kl. moki­niams įvy­ko kul­tū­ri­nė, pažin­ti­nė, spor­ti­nė ir meni­nė veik­la „Laisvei-30!“.
Netra­di­ci­nę die­ną moki­niai pra­dė­jo pri­sta­ty­da­mi sten­dus, skir­tus vals­ty­bi­nei ar etno­kul­tū­ri­nei šven­tei. Pasi­stip­ri­nę visi pabi­ro į įvai­rias mies­to įstai­gas, kurio­se jų lau­kė dar­buo­to­jai. Jie papa­sa­ko­jo apie tai, kaip jų įstai­ga pasi­kei­tė per 30 metų, ką išgy­ve­no sto­vė­da­mi Bal­ti­jos kely­je, daly­vau­da­mi 1991 m. sau­sio 13 d. įvy­kiuo­se, kokios dabar žmo­gaus tei­sės, kur ras­ti lan­ky­ti­nas Joniš­kio raj. vie­tas ir t. t. Moki­niai grį­žo kupi­ni įspū­džių.
Die­na buvo užbaig­ta ren­gi­niu, kurio metu pro­gim­na­zis­tai dai­na­vo dai­nas apie Lie­tu­vą, dali­jo­si įspū­džiais, rodė nuo­trau­kas iš savo vizi­tų. Pabai­go­je buvo sudai­nuo­ta bend­ra moky­to­jų ir moki­nių dai­na.
Tai buvo die­na, kai ypa­tin­gai džiau­gė­mės laisve, didžia­vo­mės būda­mi lie­tu­viais, apdai­na­vom gra­žią­ją tėvy­nę.

1B ekskursija „Mato Slančiausko keliais“

Švęs­da­mi Mato Slan­čiaus­ko 170 metų gim­ta­die­nį ir norė­da­mi kuo dau­giau suži­no­ti apie jo gim­tą­sias vie­tas, kovo 9 die­ną 1B kla­sės moki­niai susi­ruo­šė į eks­kur­si­ją „Mato Slan­čiaus­ko keliais“.

Pir­mo­kai kelia­vo šiuo marš­ru­tu:

  • Joniš­kis — M.Slančiausko pro­gim­na­zi­ja,
  • Skaist­gi­rys — M.Slančiausko gat­vė,
  • Rei­bi­niai — M.Slančiausko namas – muzie­jus,
  • Trum­pa­i­čiai — M.Slančiausko tėviš­kė, sto­gas­tul­pis skir­tas M.Slančiausko ini­cia­ty­va sukur­tos „Atga­jos“ drau­gi­jos 100-mečiui pami­nė­ti,
  • Rudiš­kiai — M.Slančiausko kapas,
  • Joniš­kis — M.Slančiausko gat­vė,
  • Joniš­kis — M.Slančiausko pro­gim­na­zi­ja.

Mums pati­ko! Kvie­čia­me ir jus pasi­va­ži­nė­ti Mato Slan­čiaus­ko keliais. Lin­ki­me jums gerų įspū­džių!

1B kla­sės moky­to­ja Šarū­nė Api­ny­tė

Mokyklas pasiekė 2019 m vykusios Programavimo savaitės rezultatai:

Nau­jas ES prog­ra­ma­vi­mo savai­tės rekor­das: 4,2 mln. daly­vių ir dau­giau nei 72 000 ren­gi­nių 2019 m. Jau žino­mi itin sėk­min­gos 2019 m. ES prog­ra­ma­vi­mo savai­tės rezul­ta­tai: jos metu buvo suor­ga­ni­zuo­ta dau­giau nei 72 000 ren­gi­nių, pri­trau­ku­sių 4,2 mln. daly­vių iš dau­giau nei 80 pasau­lio šalių. Dau­gu­ma ren­gi­nių buvo skir­ti skait­me­ni­niam mąs­ty­mui ir patrauk­liam bei links­mam prog­ra­ma­vi­mo pag­rin­dų paži­ni­mui, vis dėl­to dau­gė­ja ren­gi­nių, kuriuo­se pag­rin­di­nis dėme­sys ski­ria­mas pažan­gioms tech­no­lo­gi­joms, kaip antai robo­ti­kai ir dirb­ti­niam inte­lek­tui.

Iššū­kis „Code Week 4 all“ tapo svar­biu 2019 m. prog­ra­ma­vi­mo savai­tės sėk­mės veiks­niu. Jis ska­ti­na mies­tų, regio­nų bei šalių bend­ra­dar­bia­vi­mą ir gero­sios patir­ties mai­nus. Orga­ni­za­to­riai sukū­rė dau­giau nei 2 400 ren­gi­nių aljan­sų. 596 aljan­sai susie­jo mažiau­siai dešimt ren­gi­nių, 655 aljan­sai subū­rė dau­giau nei 500 daly­vių, o 137 aljan­sų veik­lo­je daly­va­vo trys ar dau­giau šalių. Iš viso 1 177 aljan­sams pavy­ko pasiek­ti bent vie­ną iš tri­jų nusta­ty­tų tiks­lų, ir jų orga­ni­za­to­riai gaus meis­triš­ku­mo pažy­mė­ji­mą. 53 aljan­sai pasie­kė visus tris tiks­lus.

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos, Žaga­rės gim­na­zi­jos mok­s­lei­viai su part­ne­riais iš Graiki­jos, Tur­ki­jos ir Mol­do­vos pasie­kė visus 3 tiks­lus ir tapo vie­ni iš 53  lai­mė­to­jų.