TREČIOJI VIETA RESPUBLIKINIAME KONKURSEGARBINGAS APDOVANOJIMAS

Mini­me 170-ąsias M. Slan­čiaus­ko gimi­mo meti­nes

Jau tre­čius metus iš eilės mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai daly­vau­ja Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cent­ro orga­ni­zuo­ja­ma­me res­pub­li­ki­nia­me kūry­bi­nia­me etno­gra­fi­nės kraš­to­ty­ros kon­kur­se „Jei pra­kal­bė­tų, daug pasa­ky­tų“ ir kiek­vie­ną­kart pel­no pri­zi­nes vie­tas. Šie­me­tis kon­kur­sas buvo išskir­ti­nis, šven­ti­nis, skir­tas Lie­tu­vos Nepri­klau­so­my­bės atkū­ri­mo die­nai. Jame mok­s­lei­vių koman­da užėmė gar­bin­gą 3‑ąją vie­tą. Iš viso 5–8 kla­sių gru­pė­je var­žė­si 18 daly­vių.

Reng­da­mie­si šiam kon­kur­sui, moki­niai turi susi­ra­sti seną etno­gra­fi­nį namų apy­vo­kos daik­tą, jau beiš­ke­liau­jan­tį į užmarš­tį, jį nufo­to­gra­fuo­ti, pada­ry­ti nuo­trau­ką, pareng­ti daik­to met­ri­ką ir kar­tu su nuo­trauka išsiųs­ti kon­kur­so ren­gė­jams. Tada sukur­ti išra­din­gą sce­na­ri­jų ar kūri­nį ir pasi­rink­tą­jį daik­tą „pri­kel­ti“, sugy­vin­ti savo pri­sta­ty­me, paaiš­kin­ti to bui­ties rakan­do paskir­tį ir panau­do­ji­mo gali­my­bes. Ir, be jokios abe­jo­nės, tam rei­kia pasi­telk­ti išmo­nę ir kūry­bin­gu­mą.

Šie­met mūsų mok­s­lei­vių gru­pė ren­gė­si pri­sta­ty­ti rati­nį (rate­lį). Luka Damb­rauskai­tė (8b kl.) ir Kami­lė Kuprytė(8b kl.)  kūrė sce­na­ri­jų, po to subū­rė mok­s­lei­vių gru­pę savo idė­jai įgy­ven­din­ti. Prie mer­gi­nų pri­si­dė­jo Vil­tė Dagytė(8b kl.), Mari­ja Žuronaitė(8b kl.), Emi­li­ja Laurinavičiūtė(8b kl.), Bri­gi­ta Budreckaitė(8a kl.), Aldas Svytė(8b kl.)  bei Tau­tvy­das Kulyčius(7b kl.). Šmakš­tus vai­di­ni­mas „Nuo­ta­kos pasi­rin­ki­mas“ ne tik supa­žin­di­no su ver­pi­mo rate­lio paskir­ti­mi, bet ir pabrė­žė vie­ną iš esmi­nių tau­tos ver­ty­bių – darbš­tu­mą. O tau­ti­nis šokis ir tau­ti­nė atli­kė­jų apran­ga sutei­kė pasi­ro­dy­mui žave­sio. Pasi­reng­ti kon­kur­sui mok­s­lei­viams padė­jo moky­to­jos Sand­ra Pau­la­vi­čie­nė ir Ali­na Jonai­tie­nė.

Esa­me tik­ri, jog mok­s­lei­vių įsi­trau­ki­mas į kraš­to­ty­ri­nę veik­lą – tai pagar­bos mūsų žymiam kraš­tie­čiui M. Slan­čiaus­kui žen­klas ir jo įdė­to triū­so į tau­ti­nio pavel­do išsau­go­ji­mą įver­ti­ni­mas.