Atvira integruota rusų — technologijų pamoka

Š. m. kovo 5 d. Auš­ros gim­na­zi­jo­je vyko atvi­ra inte­gruo­ta rusų — tech­no­lo­gi­jų pamo­ka, kurios tema: Gal­vos apdan­ga­las Kak­oš­ni­kas.

Šiai pamo­kai  8a kl. moki­niai  ir rusų kal­bos moky­to­ja J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė, bei tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja G. Sta­gie­nė pra­dė­jo ruoš­tis iš anks­to. Moki­niai per tech­no­lo­gi­jos pamo­kas pada­rė Kak­os­ni­kus, domė­jo­si jų isto­ri­ja, rin­ko tin­ka­mas spal­vas, puo­šė rusiš­kais raš­tais ir t. t. Per rusų kal­bos pamo­kas mer­gai­tės kūrė video, paly­gi­no rusų liau­dies kos­tiu­mus su lie­tu­vių kos­tiu­mais ir suži­no­jo kokie pana­šu­mai.

Šio­je pamo­ko­je daly­va­vo Auš­ros gim­na­zi­jos moki­niai ir jų rusų kal­bos moky­to­ja K. Mar­ti­nai­tie­nė ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja K. Judžen­ty­tė iš Auš­ros gim­na­zi­jos. Moki­niai pri­sta­tė  video, dir­bo gru­pė­se: spren­dė kry­žia­žo­dį ir dėlio­jo patar­lę. Rusų kal­bos moky­to­jos moki­niams papa­sa­ko­jo apie Kak­oš­ni­ko seno­vi­nį gal­vos apdan­ga­lą .

Nuo­šir­dus ačiū moki­niams už pui­kiai atlik­tus dar­bus, jūs esa­te šau­nuo­liai ir dėko­ja­me moky­to­jams už šil­tą bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Moky­to­jos: J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė ir G. Sta­gie­nė

FK „Saned’“ tre­ni­ruo­ja­mi jau­nie­ji M. Slan­čiaus­ko pri­gim­na­zi­jos futbo­lis­tai pir­mi Šiau­rės Lie­tu­vo­je. Lau­kia kova Lie­tu­vos geriau­sių­jų ket­ver­tu­ke.