Rajoninis rusų kalbos renginys „Linksmosios rusų kalbos užduotys“

Vasa­rio 27 d., Joniš­kio „Sau­lės“ pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je vyko jau tra­di­ci­niu tapęs rajo­ni­nis rusų kal­bos kon­kur­sas 8‑ų kla­sių moki­niams „Links­mo­sios rusų kal­bos užduo­tys“. Daly­va­vo šešios koman­dos. Kiek­vie­na koman­da atli­ko po 10 užduo­čių. Užduo­tys parei­ka­la­vo iš moki­nių ne tik daly­ko žinių, bet suma­nu­mo ir susi­kau­pi­mo. Mūsų mokyk­lą atsto­va­vo Gal­kus Kaspa­ras 8a, Žeb­rauskai­tė Faus­ta 8a, Bal­čiū­nai­tė Emi­lė 8a, Baga­vi­čius Tomas 8b, Pet­ry­la Dovy­das 8b. Mūsų koman­da užėmė 4 vie­tą, buvo apdo­va­no­ta padė­kos raš­tu ir sal­džiu siur­pri­zu. Svei­ki­na­me!

Rusų kal­bos moky­to­ja Jeka­te­ri­na Alek­sand­ra­vi­čie­nė