M. Slan­čiaus­ko bend­ruo­me­nės nariai mini Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo die­ną.

 

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja svei­ki­na Joniš­kį ir Lie­tu­vą artė­jan­čios Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo die­nos pro­ga!

Pro­gim­na­zi­jo­je vie­šė­jo LR Sei­mo narys Liu­das Jonai­tis. Jis domė­jo­si mokyk­los veik­la, erd­vė­mis, susi­ti­ko su mokyk­los admi­nist­ra­ci­ja, dis­ku­ta­vo švie­ti­mo aktu­ali­jų temo­mis.

Lietuva mūsų širdyse

Artė­jant vasa­rio 16 — Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo die­nai, M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 2A kla­sės moki­niai (moky­to­ja D. Klau­sie­nė) lan­kė­si Joniš­kio isto­ri­jos ir kul­tū­ros muzie­ju­je, kur vyko edu­ka­ci­nis užsi­ėmi­mas „Lie­tu­va mūsų šir­dy­se“.

Moki­niai klau­sė­si pasa­ko­ji­mo apie Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo įvy­kius, namo par­si­ne­šė gra­žiau­siais tri­spal­vės raš­tais pada­bin­tus mode­li­no paukš­te­lius, sim­bo­li­zuo­jan­čius lais­vę.

Ačiū Joniš­kio isto­ri­jos ir kul­tū­ros muzie­jaus dar­buo­to­jai V. Vit­kau­skie­nei už įdo­mia edu­ka­ci­nę pamo­ką.

Pilietiškumo akcija „Laisvės skrydis“

Joniš­kio M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 6b kla­sės moki­niai ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai G. Sta­gie­nė ir V. Mar­ti­nai­tis, kaip ir kiek­vie­nais metais per tech­no­lo­gi­jų pamo­kas, paga­mi­no paukš­te­lius ir daly­va­vo pilie­tiš­ku­mo akci­jo­je „Lais­vės skry­dis“.

Visi 1–8 kla­sių mokyk­los talen­tų šou „Ir aš galiu“ daly­viai už drą­są, kūry­biš­ku­mą ir ini­cia­ty­vu­mą buvo pas­ka­tin­ti išvy­ka į Pasva­lio basei­ną. Kad talen­tai skleis­tų­si čia — Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je!

Vasa­rio 10 d. buvo pagerb­ti paty­rę sėk­mę mok­s­le moki­niai. Jie pir­mą­jį pus­me­tį bai­gė aukš­tes­niai­siais lygiais (pra­di­nė­se kla­sė­se) arba labai gerai (5–8 kla­sė­se). Vai­kams buvo įteik­tos padė­kos. Kiek­vie­no lau­kė sal­di staig­me­na.

Pirmokų „šimtadienis“

Vasa­rio 7 d. suėjo lygiai 100 die­nų, kai pir­mo­kai moko­si mūsų mokyk­lo­je. Ta pro­ga pir­mo­kus ir jų moky­to­jas Jur­gi­tą Matu­lie­nę ir Šarū­nę Api­ny­tę pasvei­ki­no mokyk­los direk­to­rė. O mokyk­los aštun­to­kai pra­ve­dė šven­tę, kurios metu vai­kų lau­kė links­mos užduo­tys. Susi­skirs­tę gru­pė­mis, vai­kai grei­tai ir tei­sin­gai jas įvei­kė. Kai visos užduo­tys buvo sėk­min­gai atlik­tos, pir­mo­kai gavo Šim­ta­die­nio dip­lo­mus ir sal­džių dova­nų. Kla­sė­se vai­kų lau­kė įspū­din­gi tor­tai, kuriuos dova­no­jo tėve­liai.

Ačiū aštun­to­kams ir jų auk­lė­to­joms Jaka­te­ri­nai Alek­sand­ra­vi­čie­nei ir Lai­mai Kurau­skie­nei už šyp­se­nas ir gerą nuo­tai­ką, kuri lydė­jo visą die­ną.