Rajoninis „Saulės mūšiui įamžinti 2019“ kūrybos darbų laureatų apdovanojimas

Vasa­rio 28 d. Joniš­kio Algi­man­to Rau­do­ni­kio meno mokyk­lo­je, vyko rajo­no mok­s­lei­vių „Sau­lės mūšiui įam­žin­ti 2019“ ple­ne­ro Jau­niū­nuo­se, lau­re­atų apdo­va­no­ji­mai. Iš dau­giau, kaip pen­kias­de­šim­ties paro­dos daly­vių, buvo atrink­ta 15 geriau­sių dar­bų. Tarp jų 4 M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nu­kų dar­bai.

Svei­ki­na­me kūry­bos dar­bų paro­dos lau­re­at­us:

  • 2A kla­sės moki­nė Emi­li­ja Užda­vi­ny­tė, moky­to­ja Danu­tė Klau­sie­nė;
  • 4A kla­sės moki­niai Arman­das Kve­da­ras ir Ronal­da Volod­ke­vi­čiū­tė, moky­to­ja Jani­na Lian­dz­ber­gie­nė;
  • 4B kla­sės moki­nė Urtė Šaky­tė, moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­nė.

Ple­ne­ro kūry­bos dar­bų paro­dos orga­ni­za­to­rius Rolan­das Žal­nie­rius, paro­dos daly­viams-lau­re­atams ir moky­to­jams dėko­jo, įtei­kė padė­kos raš­tus ir asme­ni­nes dova­nė­les.

Ple­ne­ro „Sau­lės mūšiui pami­nė­ti 2019“ kūry­bos dar­bų paro­da eks­po­nuo­ja­ma iki kovo 11 d. Algi­man­to Rau­do­ni­kio meno mokyk­lo­je.