Dailaus rašto konkursas

Vasa­rio 27 die­ną Kriu­kų pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je vyko pra­di­nių kla­sių moki­nių rajo­ni­nis dai­laus raš­to kon­kur­sas „Žodžiai gim­ti­nei“.

Padė­ko­mis už daly­va­vi­mą apdo­va­no­ti šie moki­niai: Samai­ty­tė Rugi­lė 1a kl. (mokyt. J. Matu­lie­nė), Šiur­nai­tė Gab­rie­lė 1b kl. (mokyt. Š. Api­ny­tė), Vaišvi­lai­tė Mor­ta 2a kl. (mokyt. D. Klau­sie­nė), Užku­rai­ty­tė Goda 2b kl. (mokyt. U. Vai­ne­i­kie­nė), Api­ny­tė Ami­lė 3a kl. (mokyt. D. Mar­cin­ke­vi­čie­nė), Matu­ze­vi­čiū­tė Vil­tė 3b kl. (mokyt. J. Bytau­tie­nė), Gval­da Kami­la 4a kl. (mokyt. J. Lian­dz­ber­gie­nė), Šaky­tė Urtė 4b kl. (mokyt. L. Pili­pa­vi­čie­nė).

  • Pir­mo­kų gru­pė­je II vie­tą lai­mė­jo Samai­ty­tė Rugi­lė 1a kl.
  • Ant­ro­kų gru­pė­je I vie­tą lai­mė­jo Vaišvi­lai­tė Mor­ta 2a kl.
  • Tre­čio­kų gru­pė­je II vie­tą lai­mė­jo Matu­ze­vi­čiū­tė Vil­tė 3b kl.

Didžiuo­ja­mės dai­liai rašan­čiais moki­niais ir svei­ki­na­me nuga­lė­to­jus!!!