Z karta pristato“

Z kar­ta pri­sta­to“ — ang­lų kal­bos pamo­kų ciklas 8b kla­sė­je, kuris tęsė­si visą vasa­rio mėne­sį. Tai šiuo­lai­ki­nių pamo­kų pavyz­dys ir ugdy­mo karje­rai prog­ra­mos dalis.

Pamo­kas vedė, užduo­tis ruo­šė patys moki­niai. Svar­biau­sias tokių pamo­kų tiks­las — būti­nai panau­do­ti nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas: tele­fo­no ar kom­piu­te­rio prog­ra­mė­les, kurias taip mėgs­ta Z kar­ta. Pamo­kų metu popu­lia­riau­sia buvo Kaho­ot prog­ra­mė­lė, taip pat nau­do­tos Pad­let, You­Tu­be, Live­works­he­ets, Word­wall, Class­ro­omsc­reen, Sur­ve­y­mon­key, Ran­dom name pic­ker ir kt. prog­ra­mė­lės.
Jau­nie­ji moky­to­jai susi­pa­ži­no ir su pamo­kos vedi­mo meto­di­ka: gru­pi­nio dar­bo orga­ni­za­vi­mu, indi­vi­dua­liu aiš­ki­ni­mu, užduo­čių dife­ren­ci­ja­vi­mu, sava­ran­kiš­ku dar­bu, ref­lek­si­ją ir įsi­ver­ti­ni­mu.

Moki­niai įgi­jo mokė­ji­mo moky­tis, paži­ni­mo, komu­ni­ka­vi­mo užsie­nio kal­ba, IKT tai­ky­mo, asme­ni­nes kom­pe­ten­ci­jas.

Dėko­ju savo vai­kams už dar­bą ir dar kar­tą patvir­ti­nu, kad Jūs patei­si­no­te 5‑oje kla­sė­je gau­tą nere­aliu­kų var­dą.

P.S. tokių pamo­kų ref­lek­si­ją — ką mano patys vai­kai… 

Auk­lė­to­ja Lai­ma Kurau­skie­nė

ATĖNEI – 3 vieta regioniniame meninio skaitymo konkurse!

SVEIKINAME!

Bai­gian­tis mok­s­lei­vių ato­sto­go­mas, šeš­ta­die­nį, Pane­vė­žy­je vyko meni­nio skai­ty­mo kon­kur­so regio­ni­nis eta­pas. Jame daly­va­vo mūsų pro­gim­na­zi­jos 6a kla­sės moki­nė Atėnė Jene­liū­nai­tė (Užėmu­si 1 vie­tą rajo­no kon­kur­se ji iško­vo­jo tei­sę atsto­vau­ti Joniš­kiui kita­me eta­pe). Susi­rin­ko mok­s­lei­viai ir iš Kupiš­kio, Pasva­lio, Pak­ruo­jo, Rad­vi­liš­kio, Kel­mės, Bir­žų, Akme­nės, Šiau­lių, Pane­vė­žio rajo­nų ir Pane­vė­žio mies­to — patys geriau­si skai­to­vai. Atėnė skai­tė ištrau­ką iš Vytau­to V. Lands­ber­gio kny­gos „Ark­lio Domi­ny­ko mei­lė“. Džiau­giuo­si, kad Atėnės pasi­ro­dy­mas ver­ti­ni­mo komi­si­jos buvo paste­bė­tas – skir­ta 3 vie­ta. Buvo įver­tin­ta mer­gai­tės sce­ni­nė lai­ky­se­na, aiš­ki, tai­syk­lin­ga kal­ba, išraiš­kin­gu­mas, geras teks­tas.

Visi daly­viai buvo dos­niai apdo­va­no­ti. Esu dėkin­ga Pane­vė­žio mies­to  Švie­ti­mo ir jau­ni­mo rei­ka­lų sky­riui  ir Juo­zo Mil­ti­nio gim­na­zi­jai už šil­tą pri­ėmi­mą, pui­kų orga­ni­za­ci­nį dar­bą ir dova­nas, kurias gavo ir moki­niai, ir moky­to­jai. Sma­gu, kad ir 9–12 kla­sių gru­pė­je Joniš­kiui atsto­va­vu­si Elvi­na iš Žaga­rės gim­na­zi­jos taip pat užėmė 3 vie­tą. Tai­gi mums šįmet gerai sekė­si kon­kur­se, todėl manau, kad  šios moki­nės jau moty­vuo­tos, kitą­met vėl norės daly­vau­ti meni­nio  skai­ty­mo šven­tė­je. Būtent taip vadi­no kon­kur­są ver­ti­ni­mo komi­si­jos pir­mi­nin­kė dr. D. Vai­gauskai­tė. Visa­da sie­kiu, kad ne vie­nas ar du, o dau­giau moki­nių daly­vau­tų mokyk­los meni­nio skai­ty­mo kon­kur­se. Tai pir­miau­sia yra šven­tė – klau­sy­tis vai­kų aiš­kaus gra­žaus lie­tu­viš­ko žodžio, tai­syk­lin­gos tar­ties, riš­laus teks­to min­ties per­tei­ki­mo, savi­tos meni­nio teks­to inter­pre­ta­ci­jos.

Dar kar­tą svei­ki­nu Atėnę ir lin­kiu sėk­mės būsi­muo­se kon­kur­suo­se.

Lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja Rima Domi­nai­tė