PRASIDEDA MATO SLANČIAUSKO SAVAITĖ

Tra­di­ci­nis mūsų pro­gim­na­zi­jos ren­gi­nys – Mato Slan­čiaus­ko savai­tė – pra­si­de­da vasa­rio 24 die­ną. Šie­met mini­me jubi­lie­ji­nį žymaus mūsų kraš­to tau­to­sa­ki­nin­ko, knyg­ne­šio, švie­suo­lio gim­ta­die­nį – 170-tąjį. Žino­ma, todėl ir savai­tės prog­ra­mo­je numa­ty­ta  gero­kai  dau­giau ren­gi­nių. Kitą savai­tę papa­sa­ko­si­me, kas ir kaip vyko, ar pavy­ko, kam geriau­siai sekė­si, kas buvo įdo­miau­sia ir t.t. Šian­dien tik trum­pai pri­sta­ty­si­me prog­ra­mą.

  • Rink­si­me raš­tin­giau­sią mok­s­lei­vį – vyks raš­tin­giau­sio mok­s­lei­vio kon­kur­sas.
  • Kūry­bi­nia­me kon­kur­se daly­vau­ja visi 5–8 kla­sių moki­niai: rašo laiš­ką Matui Slan­čiaus­kui.
  • Per ang­lų ir rusų kal­bos pamo­kas moki­niai ver­čia teks­tus su Mato Slan­čiaus­ko biog­ra­fi­ja.
  • Su mate­ma­ti­kos moky­to­jais vai­kai ruo­šia sten­dus apie Matą Slan­čiaus­ką.
  • Per muzi­kos pamo­ką moki­niai moky­sis liau­dies dai­ną, kurią padai­nuos bai­gia­ma­ja­me ren­gi­ny­je.
  • Pra­di­nių kla­sių moki­niai su moky­to­jo­mis surengs Užga­vė­nių šven­tę pagal Matą Slan­čiaus­ką – kūry­bi­nes dirb­tu­vė­les (iš molio gamins kau­kes, kiek­vie­na kla­sė pada­rys po Morę, veiks bly­ni­nė, moki­niai pieš, kli­juos, darys tau­ti­nius kos­tiu­mus, į šven­tę atvyks ansamb­lio „Kupars“ dai­ni­nin­kai).
  • Vasa­rio 27 die­ną, ket­vir­ta­die­nį, pro­gim­na­zi­jos salė­je vyks bai­gia­ma­sis Savai­tės ren­gi­nys (pasi­džiaug­si­me nuveik­tais dar­bais, apdo­va­no­si­me kon­kur­sų nuga­lė­to­jus, apžvelg­si­me paro­das, padai­nuo­si­me, pasi­klau­sy­si­me skai­to­vų, pasi­gė­rė­si­me „Kibirkš­tė­lės“ šokiais).

Mato Slan­čiaus­ko savai­te dar nesi­baigs ren­gi­niai, skir­ti švie­suo­liui atmin­ti. Kitą savai­tę, kovo 4d., kvie­si­me į liau­diš­ką vaka­ro­nę su ansamb­liu „Kupars“, tau­ti­nių juos­tų ir tau­ti­nio kos­tiu­mo paro­dą, kurią pri­sta­tys tau­to­dai­li­nin­kės Dalia Pet­rai­tie­nė ir mūsų pro­gim­na­zi­jos moky­to­ja Ugnė Vai­ne­i­kie­nė. Šių metų rude­nį sureng­si­me kon­fe­ren­ci­ją, skir­tą Mato Slan­čiaus­ko pali­ki­mui.