Rytoj Matui Slančiauskui sukaktų 170!

Kokia pui­ki pro­ga aplan­ky­ti jo gim­tuo­sius Trum­pa­i­čius, Rei­bi­nius ir kapą Rudiš­kų kapi­nė­se. Ačiū Šarū­nei Api­ny­tei ir Ingai Misiu­vie­nei už bend­rą idė­ją ir jos įgy­ven­di­ni­mą.

Nuo­trau­kos iš nie­ka­da nema­ty­tų, bet šir­džiai arti­mų vie­tų pra­džiu­gi­no ir M. Slan­čiaus­ko pro­vai­kai­tę Susan Ole­sen.

Lai­ma Kurau­skie­nė