Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja svei­ki­na Joniš­kį ir Lie­tu­vą artė­jan­čios Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo die­nos pro­ga!

Pro­gim­na­zi­jo­je vie­šė­jo LR Sei­mo narys Liu­das Jonai­tis. Jis domė­jo­si mokyk­los veik­la, erd­vė­mis, susi­ti­ko su mokyk­los admi­nist­ra­ci­ja, dis­ku­ta­vo švie­ti­mo aktu­ali­jų temo­mis.