Pilietiškumo akcija „Laisvės skrydis“

Joniš­kio M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 6b kla­sės moki­niai ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai G. Sta­gie­nė ir V. Mar­ti­nai­tis, kaip ir kiek­vie­nais metais per tech­no­lo­gi­jų pamo­kas, paga­mi­no paukš­te­lius ir daly­va­vo pilie­tiš­ku­mo akci­jo­je „Lais­vės skry­dis“.

Visi 1–8 kla­sių mokyk­los talen­tų šou „Ir aš galiu“ daly­viai už drą­są, kūry­biš­ku­mą ir ini­cia­ty­vu­mą buvo pas­ka­tin­ti išvy­ka į Pasva­lio basei­ną. Kad talen­tai skleis­tų­si čia — Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je!

Vasa­rio 10 d. buvo pagerb­ti paty­rę sėk­mę mok­s­le moki­niai. Jie pir­mą­jį pus­me­tį bai­gė aukš­tes­niai­siais lygiais (pra­di­nė­se kla­sė­se) arba labai gerai (5–8 kla­sė­se). Vai­kams buvo įteik­tos padė­kos. Kiek­vie­no lau­kė sal­di staig­me­na.