Res­pub­li­ki­nė­je moki­nių ir moky­to­jų kon­fe­ren­ci­jo­je „Vie­šo­jo kal­bė­ji­mo įgū­džių tobu­li­ni­mas: kelio­nių įspū­džiai“ sėk­min­gai suda­ly­va­vo ir ang­liš­kai savo pro­jek­tus pri­sta­tė 5a kl. mok. S. Luko­šiū­nai­tė, 5b kl. mok. G. Natrai­tė, S. Tama­šauskai­tė, S. Vei­ka­lai­tė, E. Vil­ma­nai­tė, 6a kl. mok. E. Pau­li­kai­tė, L. Kup­či­kai­tė (mokyt. J. Šiur­nie­nė), 7a kl. mok. A. Buč­ny­tė (mokyt. S. Jacie­nė), rusiš­kai — 7b kl. mok. A. Kar­bau­s­ky­tė (mokyt. J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė), lie­tu­viš­kai — 6b kl. mok. A. Buly­tė, A. Danie­lė (mokyt. A. Jonai­tie­nė).

Daly­vės ugdė­si vie­šo­jo kal­bė­ji­mo įgū­džius, plė­to­jo­si savi­raiš­ką, papa­sa­ko­jo savo ir išgir­do kitų bend­ra­am­žių kelio­nių įspū­džius.

Kovo 11 — ąją švę­si­me Lie­tu­vos nepri­klau­so­my­bės atkū­ri­mo tris­de­šimt­me­tį. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja šią sukak­tį pasi­tin­ka ypa­tin­gai, nes čia mokė­si ir tuo­me­ti­nę 3‑ąją vidu­ri­nę mokyk­lą  bai­gė vie­nin­te­lis iš Joniš­kio kilęs Nepri­klau­so­my­bės Akto sig­na­ta­ras — a. a. Gin­ta­ras Ramo­nas. Džiau­gia­mės moky­to­jos Jur­gi­tos Matu­lie­nės surink­ta archy­vi­ne medžia­ga apie jau­niau­sią­jį nepri­klau­so­mos vals­ty­bės Akto pas­kel­bė­ją ir krei­pia­mės į buvu­sius Gin­ta­ro bend­ra­kla­sius, arti­muo­sius, mies­te­lė­nus, visus jį paži­no­ju­sius, pra­šy­da­mi pasi­da­lin­ti turima medžia­ga. Gal kas turi­te išsau­go­ję nuo­trau­kų, jo rašy­tų atviru­kų, doku­men­tų ar kitų daik­tų? Malo­niai pra­šo­me atneš­ti į pro­gim­na­zi­ją ar susi­siek­ti nuro­dy­tu tele­fo­nu: 8 612 63168. Pasi­ti­ki­me Lie­tu­vos nepri­klau­so­my­bės 30 — metį, pri­si­min­da­mi žymius kraš­tie­čius!