Knygų skirtukų apsikeitimo“ projektas

Kas­met, tarp įvai­rių šalių, vyks­ta „Kny­gų skir­tu­kų apsi­kei­ti­mo“ pro­jek­tas (Book­mark Exchan­ge Pro­ject), kurį orga­ni­zuo­ja Tarp­tau­ti­nė mokyk­lų bib­lio­te­kų aso­cia­ci­ja (Inter­na­tio­nal Asso­cia­tion of  Scho­ol Libra­rians­hip). Į šį pro­jek­tą įsi­trau­kė ir mūsų mokyk­los 6b kla­sės moki­niai. Bur­tų keliu mūsų part­ne­riais tapo Rumu­ni­jos gim­na­zi­ja (Șco­a­la Gim­na­zia­lă nr.1 Dio­sig),  ir Por­tu­ga­li­jos vidu­ri­nė mokyk­la (Esco­la Secun­dária Dio­go de Mace­do ). Moki­niai gami­no kny­gų skir­tu­kus ir siun­tė juos į šias mokyk­las savo bend­ra­am­žiams.

Sma­gu daly­vau­ti pro­jek­te, kuris ska­ti­na moki­nių bend­ra­vi­mą, kūry­biš­ku­mą, dali­ji­mą­si skai­ty­mo malo­nu­mu.