Tyrė­jų nak­ties“ mokyk­lo­se koor­di­na­to­rė,  Bal­ti­jos pažan­gių tech­no­lo­gi­jų ins­ti­tu­tas, dar kar­tą dėko­ja Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jai pri­si­jun­gu­siai ren­giant 15-ąją „Tyrė­jų nak­tį“, bei siun­čia „Tyrė­jų nak­ties“ mokyk­lo­se orga­ni­za­to­riams padė­kas.

Progimnazija — EKO mokyklų narė

Pro­gim­na­zi­ja, puo­se­lė­da­ma dar­naus tva­ru­mo idė­ją, pasi­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo sutar­tį ir tapo Lie­tu­vos EKO mokyk­lų nare. EKO mokyk­los kuria svei­kas ir dar­nią aplin­ką plė­to­jan­čias ini­cia­ty­vas, ugdo moki­nių sąmo­nin­gu­mą, atsa­kin­gai tau­so­jant gam­ti­nius ir ener­gi­nius ištek­lius, ska­ti­na būdus, kaip paten­kin­ti žmo­gaus porei­kius, nesu­ke­liant nei­gia­mų žmo­gaus veik­los pasek­mių juos supan­čiai aplin­kai. Mokyk­lo­je vyk­do­mas nuo­sek­lus gam­tos moks­lų ugdy­mas, daly­vau­ja­ma eko­lo­gi­niuo­se pro­jek­tuo­se, orga­ni­zuo­ja­mos kon­fe­ren­ci­jos, olim­pia­dos, rajo­ni­niai kon­kur­sai, ple­čia­mas STEAM ugdy­mas.

Taip mokyk­la jun­gia­si ir palai­ko pažan­gų rajo­no savi­val­dy­bės sie­kį atsi­sa­ky­ti vien­kar­ti­nių plas­ti­ki­nių indų.