Kar­tu su LMS Joniš­kio moki­nių savi­val­dos infor­ma­vi­mo cent­ro  ir LJS „Žings­nis“ Joniš­kio sky­riaus sava­no­riais bei mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­nių savi­val­da šį savait­ga­lį mokyk­lo­je  orga­ni­zuo­ta 5–8 kla­sių moki­nių sto­vyk­la „Nak­tis mokyk­lo­je“. Daug pra­smin­gų veik­lų, įdo­mių užsi­ėmi­mų, juo­ko ir tru­pi­nė­lis bemie­gės nak­ties nuo­var­gio.