Rajoninis „Saulės mūšiui įamžinti 2019“ kūrybos darbų laureatų apdovanojimas

Vasa­rio 28 d. Joniš­kio Algi­man­to Rau­do­ni­kio meno mokyk­lo­je, vyko rajo­no mok­s­lei­vių „Sau­lės mūšiui įam­žin­ti 2019“ ple­ne­ro Jau­niū­nuo­se, lau­re­atų apdo­va­no­ji­mai. Iš dau­giau, kaip pen­kias­de­šim­ties paro­dos daly­vių, buvo atrink­ta 15 geriau­sių dar­bų. Tarp jų 4 M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nu­kų dar­bai.

Svei­ki­na­me kūry­bos dar­bų paro­dos lau­re­at­us:

 • 2A kla­sės moki­nė Emi­li­ja Užda­vi­ny­tė, moky­to­ja Danu­tė Klau­sie­nė;
 • 4A kla­sės moki­niai Arman­das Kve­da­ras ir Ronal­da Volod­ke­vi­čiū­tė, moky­to­ja Jani­na Lian­dz­ber­gie­nė;
 • 4B kla­sės moki­nė Urtė Šaky­tė, moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­nė.

Ple­ne­ro kūry­bos dar­bų paro­dos orga­ni­za­to­rius Rolan­das Žal­nie­rius, paro­dos daly­viams-lau­re­atams ir moky­to­jams dėko­jo, įtei­kė padė­kos raš­tus ir asme­ni­nes dova­nė­les.

Ple­ne­ro „Sau­lės mūšiui pami­nė­ti 2019“ kūry­bos dar­bų paro­da eks­po­nuo­ja­ma iki kovo 11 d. Algi­man­to Rau­do­ni­kio meno mokyk­lo­je.

Dailaus rašto konkursas

Vasa­rio 27 die­ną Kriu­kų pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je vyko pra­di­nių kla­sių moki­nių rajo­ni­nis dai­laus raš­to kon­kur­sas „Žodžiai gim­ti­nei“.

Padė­ko­mis už daly­va­vi­mą apdo­va­no­ti šie moki­niai: Samai­ty­tė Rugi­lė 1a kl. (mokyt. J. Matu­lie­nė), Šiur­nai­tė Gab­rie­lė 1b kl. (mokyt. Š. Api­ny­tė), Vaišvi­lai­tė Mor­ta 2a kl. (mokyt. D. Klau­sie­nė), Užku­rai­ty­tė Goda 2b kl. (mokyt. U. Vai­ne­i­kie­nė), Api­ny­tė Ami­lė 3a kl. (mokyt. D. Mar­cin­ke­vi­čie­nė), Matu­ze­vi­čiū­tė Vil­tė 3b kl. (mokyt. J. Bytau­tie­nė), Gval­da Kami­la 4a kl. (mokyt. J. Lian­dz­ber­gie­nė), Šaky­tė Urtė 4b kl. (mokyt. L. Pili­pa­vi­čie­nė).

 • Pir­mo­kų gru­pė­je II vie­tą lai­mė­jo Samai­ty­tė Rugi­lė 1a kl.
 • Ant­ro­kų gru­pė­je I vie­tą lai­mė­jo Vaišvi­lai­tė Mor­ta 2a kl.
 • Tre­čio­kų gru­pė­je II vie­tą lai­mė­jo Matu­ze­vi­čiū­tė Vil­tė 3b kl.

Didžiuo­ja­mės dai­liai rašan­čiais moki­niais ir svei­ki­na­me nuga­lė­to­jus!!!

Pradinukų kūrybinės dirbtuvės „UŽGAVĖNĖS pagal Matą Slančiauską“

Vasa­rio 24–25 die­no­mis mokyk­lo­je šur­mu­lia­vo kūry­bi­nės dirb­tu­vė­lės — Užga­vė­nės pagal Matą Slan­čiaus­ką.

Pir­ma­die­nį vai­kus aplan­kė pats Matas Slan­čiaus­kas ir papa­sa­ko­jo apie savo gyve­ni­mą, o folk­lo­ro ansamb­lis „Kupars“ (vado­vė Rita Kip­šai­tė-Bal­čiū­nie­nė) vedė Užga­vė­nių edu­ka­ci­ją. Vai­kai mokė­si šokių, žai­di­mų, dai­nų, papro­čių. Vėliau kiek­vie­nas iš molio gami­no kau­kę, o kla­sė­je kar­tu ar po vie­ną darė Mores, kurios buvo eks­po­nuo­ja­mos mokyk­los fojė.

Ant­ra­die­nį pra­di­nu­kai pie­šė, kli­ja­vo, spal­vi­no tau­ti­nius kos­tiu­mus, kurių eks­po­zi­ci­jas galė­si­te apžiū­rė­ti sten­duo­se prie pra­di­nu­kų kla­sių. Tik Užga­vė­nių die­ną vei­ku­sio­je „Bly­ni­nė­je“ dide­li ir maži pri­si­val­gė ska­niau­sių bly­nų, išgė­rė du didžiau­sius puo­dus arba­tos. Pas­ku­ti­nis šven­tės momen­tas – Morių degi­ni­mas. Su jomis sude­gė visas blo­gis ir nege­ru­mai. Buvo išva­ro­ma žie­ma ir kvie­čia­mas pava­sa­ris: „Šil­ta žie­ma lau­kan eina, jau pava­sa­ris atei­na…“.

Z karta pristato“

Z kar­ta pri­sta­to“ — ang­lų kal­bos pamo­kų ciklas 8b kla­sė­je, kuris tęsė­si visą vasa­rio mėne­sį. Tai šiuo­lai­ki­nių pamo­kų pavyz­dys ir ugdy­mo karje­rai prog­ra­mos dalis.

Pamo­kas vedė, užduo­tis ruo­šė patys moki­niai. Svar­biau­sias tokių pamo­kų tiks­las — būti­nai panau­do­ti nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas: tele­fo­no ar kom­piu­te­rio prog­ra­mė­les, kurias taip mėgs­ta Z kar­ta. Pamo­kų metu popu­lia­riau­sia buvo Kaho­ot prog­ra­mė­lė, taip pat nau­do­tos Pad­let, You­Tu­be, Live­works­he­ets, Word­wall, Class­ro­omsc­reen, Sur­ve­y­mon­key, Ran­dom name pic­ker ir kt. prog­ra­mė­lės.
Jau­nie­ji moky­to­jai susi­pa­ži­no ir su pamo­kos vedi­mo meto­di­ka: gru­pi­nio dar­bo orga­ni­za­vi­mu, indi­vi­dua­liu aiš­ki­ni­mu, užduo­čių dife­ren­ci­ja­vi­mu, sava­ran­kiš­ku dar­bu, ref­lek­si­ją ir įsi­ver­ti­ni­mu.

Moki­niai įgi­jo mokė­ji­mo moky­tis, paži­ni­mo, komu­ni­ka­vi­mo užsie­nio kal­ba, IKT tai­ky­mo, asme­ni­nes kom­pe­ten­ci­jas.

Dėko­ju savo vai­kams už dar­bą ir dar kar­tą patvir­ti­nu, kad Jūs patei­si­no­te 5‑oje kla­sė­je gau­tą nere­aliu­kų var­dą.

P.S. tokių pamo­kų ref­lek­si­ją — ką mano patys vai­kai… 

Auk­lė­to­ja Lai­ma Kurau­skie­nė

ATĖNEI – 3 vieta regioniniame meninio skaitymo konkurse!

SVEIKINAME!

Bai­gian­tis mok­s­lei­vių ato­sto­go­mas, šeš­ta­die­nį, Pane­vė­žy­je vyko meni­nio skai­ty­mo kon­kur­so regio­ni­nis eta­pas. Jame daly­va­vo mūsų pro­gim­na­zi­jos 6a kla­sės moki­nė Atėnė Jene­liū­nai­tė (Užėmu­si 1 vie­tą rajo­no kon­kur­se ji iško­vo­jo tei­sę atsto­vau­ti Joniš­kiui kita­me eta­pe). Susi­rin­ko mok­s­lei­viai ir iš Kupiš­kio, Pasva­lio, Pak­ruo­jo, Rad­vi­liš­kio, Kel­mės, Bir­žų, Akme­nės, Šiau­lių, Pane­vė­žio rajo­nų ir Pane­vė­žio mies­to — patys geriau­si skai­to­vai. Atėnė skai­tė ištrau­ką iš Vytau­to V. Lands­ber­gio kny­gos „Ark­lio Domi­ny­ko mei­lė“. Džiau­giuo­si, kad Atėnės pasi­ro­dy­mas ver­ti­ni­mo komi­si­jos buvo paste­bė­tas – skir­ta 3 vie­ta. Buvo įver­tin­ta mer­gai­tės sce­ni­nė lai­ky­se­na, aiš­ki, tai­syk­lin­ga kal­ba, išraiš­kin­gu­mas, geras teks­tas.

Visi daly­viai buvo dos­niai apdo­va­no­ti. Esu dėkin­ga Pane­vė­žio mies­to  Švie­ti­mo ir jau­ni­mo rei­ka­lų sky­riui  ir Juo­zo Mil­ti­nio gim­na­zi­jai už šil­tą pri­ėmi­mą, pui­kų orga­ni­za­ci­nį dar­bą ir dova­nas, kurias gavo ir moki­niai, ir moky­to­jai. Sma­gu, kad ir 9–12 kla­sių gru­pė­je Joniš­kiui atsto­va­vu­si Elvi­na iš Žaga­rės gim­na­zi­jos taip pat užėmė 3 vie­tą. Tai­gi mums šįmet gerai sekė­si kon­kur­se, todėl manau, kad  šios moki­nės jau moty­vuo­tos, kitą­met vėl norės daly­vau­ti meni­nio  skai­ty­mo šven­tė­je. Būtent taip vadi­no kon­kur­są ver­ti­ni­mo komi­si­jos pir­mi­nin­kė dr. D. Vai­gauskai­tė. Visa­da sie­kiu, kad ne vie­nas ar du, o dau­giau moki­nių daly­vau­tų mokyk­los meni­nio skai­ty­mo kon­kur­se. Tai pir­miau­sia yra šven­tė – klau­sy­tis vai­kų aiš­kaus gra­žaus lie­tu­viš­ko žodžio, tai­syk­lin­gos tar­ties, riš­laus teks­to min­ties per­tei­ki­mo, savi­tos meni­nio teks­to inter­pre­ta­ci­jos.

Dar kar­tą svei­ki­nu Atėnę ir lin­kiu sėk­mės būsi­muo­se kon­kur­suo­se.

Lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja Rima Domi­nai­tė

PRASIDEDA MATO SLANČIAUSKO SAVAITĖ

Tra­di­ci­nis mūsų pro­gim­na­zi­jos ren­gi­nys – Mato Slan­čiaus­ko savai­tė – pra­si­de­da vasa­rio 24 die­ną. Šie­met mini­me jubi­lie­ji­nį žymaus mūsų kraš­to tau­to­sa­ki­nin­ko, knyg­ne­šio, švie­suo­lio gim­ta­die­nį – 170-tąjį. Žino­ma, todėl ir savai­tės prog­ra­mo­je numa­ty­ta  gero­kai  dau­giau ren­gi­nių. Kitą savai­tę papa­sa­ko­si­me, kas ir kaip vyko, ar pavy­ko, kam geriau­siai sekė­si, kas buvo įdo­miau­sia ir t.t. Šian­dien tik trum­pai pri­sta­ty­si­me prog­ra­mą.

 • Rink­si­me raš­tin­giau­sią mok­s­lei­vį – vyks raš­tin­giau­sio mok­s­lei­vio kon­kur­sas.
 • Kūry­bi­nia­me kon­kur­se daly­vau­ja visi 5–8 kla­sių moki­niai: rašo laiš­ką Matui Slan­čiaus­kui.
 • Per ang­lų ir rusų kal­bos pamo­kas moki­niai ver­čia teks­tus su Mato Slan­čiaus­ko biog­ra­fi­ja.
 • Su mate­ma­ti­kos moky­to­jais vai­kai ruo­šia sten­dus apie Matą Slan­čiaus­ką.
 • Per muzi­kos pamo­ką moki­niai moky­sis liau­dies dai­ną, kurią padai­nuos bai­gia­ma­ja­me ren­gi­ny­je.
 • Pra­di­nių kla­sių moki­niai su moky­to­jo­mis surengs Užga­vė­nių šven­tę pagal Matą Slan­čiaus­ką – kūry­bi­nes dirb­tu­vė­les (iš molio gamins kau­kes, kiek­vie­na kla­sė pada­rys po Morę, veiks bly­ni­nė, moki­niai pieš, kli­juos, darys tau­ti­nius kos­tiu­mus, į šven­tę atvyks ansamb­lio „Kupars“ dai­ni­nin­kai).
 • Vasa­rio 27 die­ną, ket­vir­ta­die­nį, pro­gim­na­zi­jos salė­je vyks bai­gia­ma­sis Savai­tės ren­gi­nys (pasi­džiaug­si­me nuveik­tais dar­bais, apdo­va­no­si­me kon­kur­sų nuga­lė­to­jus, apžvelg­si­me paro­das, padai­nuo­si­me, pasi­klau­sy­si­me skai­to­vų, pasi­gė­rė­si­me „Kibirkš­tė­lės“ šokiais).

Mato Slan­čiaus­ko savai­te dar nesi­baigs ren­gi­niai, skir­ti švie­suo­liui atmin­ti. Kitą savai­tę, kovo 4d., kvie­si­me į liau­diš­ką vaka­ro­nę su ansamb­liu „Kupars“, tau­ti­nių juos­tų ir tau­ti­nio kos­tiu­mo paro­dą, kurią pri­sta­tys tau­to­dai­li­nin­kės Dalia Pet­rai­tie­nė ir mūsų pro­gim­na­zi­jos moky­to­ja Ugnė Vai­ne­i­kie­nė. Šių metų rude­nį sureng­si­me kon­fe­ren­ci­ją, skir­tą Mato Slan­čiaus­ko pali­ki­mui.

Rytoj Matui Slančiauskui sukaktų 170!

Kokia pui­ki pro­ga aplan­ky­ti jo gim­tuo­sius Trum­pa­i­čius, Rei­bi­nius ir kapą Rudiš­kų kapi­nė­se. Ačiū Šarū­nei Api­ny­tei ir Ingai Misiu­vie­nei už bend­rą idė­ją ir jos įgy­ven­di­ni­mą.

Nuo­trau­kos iš nie­ka­da nema­ty­tų, bet šir­džiai arti­mų vie­tų pra­džiu­gi­no ir M. Slan­čiaus­ko pro­vai­kai­tę Susan Ole­sen.

Lai­ma Kurau­skie­nė