Kodėl svarbu būti švariam?

1a ir 1b kla­sė­se lan­kė­si Joniš­kio r. savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tė Rita Goš­tau­tie­nė. Ji su pir­mo­kais kal­bė­jo­si apie asmens higie­ną. Apta­rė, kodėl labai svar­bu būti šva­riam. Pir­mo­kai suži­no­jo, kad asmens higie­na – tai odos, nagų, plau­kų, ausų, akių, dan­tų, rūbų, ava­ly­nės bei pata­ly­nės prie­žiū­ra.

Prak­ti­nė­je užsi­ėmi­mo daly­je pir­mo­kai pie­šė savo higie­nos prie­mo­nes, žiū­rė­jo, kaip gami­na­mas mui­las.

Už susi­ti­ki­mo pabai­go­je gau­tas dova­nė­les (kny­gu­tes apie asmens higie­ną ir mui­liu­kus)

AČIŪ Joniš­kio r. savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­rui.

 

Svei­ki­na­me, didžiuo­ja­mės, džiau­gia­mės ir palai­ko­me 3a moki­nu­kę Ami­lę Api­ny­tę, pate­ku­sią į Lie­tu­vos vai­kų ir mok­s­lei­vių dai­nų kon­kur­so „Dai­nų dai­ne­lė“ res­pub­li­ki­nę atran­ką. Lau­kia fil­ma­vi­mas Vil­niu­je. Lin­ki­me ir toliau siek­ti savo sva­jo­nės!

Šian­dien pro­gim­na­zi­ją pasie­kė Vil­niaus „Rota­ry“ klu­bo, kuriam vado­vau­ja joniš­kie­tė Rūta Bilkš­ty­tė, dova­no­ti dvi­de­šim­ties kom­piu­te­rių moni­to­riai ir kla­via­tū­ros. Esa­me dėkin­gi už para­mą, ji labai rei­ka­lin­ga.