Matematikos konkursas „Pangea 2020“

Sau­sio 22 d. gau­sus mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­nių būrys išban­dė savo jėgas tarp­tau­ti­nia­me mate­ma­ti­kos kon­kur­se „Pan­gea 2020“. Džiau­gia­mės, kad kon­kur­se daly­va­vo net 43 moki­niai iš 1–8 kla­sių. Šian­dien „Pan­gea“ vyks­ta 17 Euro­pos šalių. Daly­vių skai­čius vis didė­ja. Lie­tu­vo­je pir­mą kar­tą „Pan­gea“ įvy­ko 2014 metais. Kon­kur­są orga­ni­zuo­ja vie­šo­ji įstai­ga „VIMS – Inter­na­tio­nal Meri­dian Scho­ol“. PANGEA filo­so­fi­ja – visus daly­vius pas­ka­tin­ti domė­tis mate­ma­ti­ka ir kel­ti moki­nių savi­ver­tę ir įtvir­ti­na jų gebė­ji­mus.

Rezul­ta­tų sulauk­si­me vasa­rio mėne­sį.

Mate­ma­ti­kos moky­to­ja Lina Alek­na­vi­čie­nė