Snaigės žygis

Šie­me­ti­nia­me 327 daly­vius suk­vie­tu­sia­me Pasau­li­nės snie­go die­nos žygy­je, kurį orga­ni­za­vo Joniš­kio spor­to klu­bas „Avan­tiū­ra Plius“, M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos žygei­vių būrystėve­liai, vai­kai, moky­to­jai —  buvo GAUSIAUSIAS ir įver­tin­tas spe­cia­liu pri­zu! Nei šal­tas vėjas, nei prie batų kim­ban­tis dumblas (snie­gas šie­met kaž­kur pasi­slė­pė), nei kely­je pasi­tai­kiu­sios kliū­tys neat­bai­dė slan­čiau­skie­čių. Esa­me spor­tiš­ka ir akty­vi mokyk­la!

Estafečių varžybos

Mokyk­lo­je vyko tarp­kla­si­nės esta­fe­čių var­žy­bos. Rung­ty­nia­vo 1–8 kla­sės. Vyko kamuo­lio vary­mo, salės rie­du­lio ir futbo­lo sla­lo­mo, meti­mo į krep­šį, grei­čio ir vik­ru­mo esta­fe­tės. Tarp pra­di­nių kla­sių vik­riau­si ir grei­čiau­si: 1B2A3A ir 4B kla­sės. Tarp 5–8 kasių lai­mė­jo: 5B6A7B8B kla­sės.