Mažieji svečiai robotikos užsiėmime

Sau­sio 17 d. pro­gim­na­zi­jo­je lan­kė­si vai­kų dar­že­lio „Vytu­rė­lis“ prieš­mo­kyk­li­nės gru­pės vai­kai, kurie daly­va­vo robo­ti­kos užsi­ėmi­me. Moky­to­ja A. Radžvi­lie­nė papa­sa­ko­ju­si, kas yra robo­tas, kokias koman­das jis atlie­ka, paro­dė savo sukonst­ruo­tą robo­tu­ką, kuris klus­niai vyk­dė moky­to­jos koman­das. Po to vai­kai ėmė­si konst­ruo­ti savo robo­tu­kus — vėjo malū­nus. Sukonst­ra­vę juos, mažie­ji paste­bė­jo, kad jų pato­bu­li­ni­mai buvo skir­tin­gi — nė vie­no nebu­vo vie­no­do, bet pui­kiai vei­kė.

Dar­že­li­nu­kams ši edu­ka­ci­ja labai pati­ko.

Visuo­ti­nė pilie­ti­nė ini­cia­ty­va Atmin­tis gyva, nes liu­di­ja. Atmi­ni­mo žva­ke­lės lan­guo­se, o tuo metu moky­to­jai vai­kams pasa­ko­ja, ką visa Lie­tu­va išgy­ve­no 1991m. sau­sio 13-ąją.