Sau­sio 17 d. 3b kla­sės moki­niai daly­va­vo inte­gruo­to­je ang­lų kal­bos ir dai­lės pamo­ko­je. Per ang­lų kal­bos pamo­ką vai­kai apra­šė pasi­rink­tą gyvū­ną, jo neįp­ras­tas savy­bes bei ypa­tin­gus gebė­ji­mus. Dai­lės pamo­ko­je tre­čio­kai pie­šė gyvū­no eski­zą ir lip­dė jį iš plas­ti­li­no. Pri­tai­kę tele­fo­no prog­ra­mė­lę, vai­kai savo plas­ti­li­no gyvū­nė­liui įkvė­pė gyvy­bės. Pamo­ką vedė moky­to­jos Lai­ma Kurau­skie­nė ir Jolan­ta Bytau­tie­nė.

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je orga­ni­zuo­tas susi­ti­ki­mas su būsi­mų pir­mo­kų tėvais. Jau­kia­me pokal­by­je atsa­ky­ta į tėve­liams rūpi­mus klau­si­mus, pri­sta­ty­tos vyk­do­mos veik­los, susi­pa­žin­ta su mokyk­lo­je dir­ban­čiais spe­cia­lis­tais. Kol tėve­liai dis­ku­ta­vo apie tai, kas jiems svar­bu ir aktu­alu, būsi­mie­ji pir­mo­kė­liai susi­pa­ži­no su spor­to salės aplin­ka, išban­dė jud­rias spor­ti­nes užduo­tis ir žai­di­mus.