Sau­sio 10 d. mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai daly­va­vo Šau­lių Sąjun­gos orga­ni­zuo­ta­me nak­ti­nia­me žygy­je „Būk švie­sa tam­so­je“ skir­ta­me sau­sio 13 d. pami­nė­ji­mui. Visi įvei­kė­me 13 kilo­met­rų. Grį­žo­me pavar­gę, bet lai­min­gi.