Kalėdinio atviruko konkurso nugalėtojai 

Sau­sio 7 d. Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės meras Vita­li­jus Gai­lius ir mero pava­duo­to­ja Vai­da Alek­na­vi­čie­nė įtei­kė mero padė­kos raš­tus ir asme­ni­nes dova­nė­les Kalė­di­nio atviru­ko kon­kur­so nuga­lė­to­jams.

Kon­kur­se buvo sulauk­ta apie 90 dar­bų. Kon­kur­so ver­ti­ni­mo komi­si­ja dar­bus ver­ti­no pagal šiuos kri­te­ri­jus — temos atsklei­di­mą, ori­gi­na­lu­mą, kūry­biš­ku­mą, įtai­gą ir meni­nę dar­bo koky­bę. Komi­si­ja išrin­ko nuga­lė­to­jus ketu­rio­se amžiaus gru­pė­se.

7–10 metų amžiaus gru­pė­je lau­re­ate tapo M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 2A kla­sės moki­nė Rugi­lė Skir­vai­ny­tė.

Pas­ka­ti­na­muo­ju pri­zu šio amžiaus gru­pė­je taip pat apdo­va­no­ta M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 2A kla­sės moki­nė Sau­lė Budžy­tė.

Džiau­gia­mės moki­nių dar­bais ir jų lai­mė­ji­mais.

Pra­di­nių kla­sių moky­to­ja D. Klau­sie­nė