Kodėl svarbu būti švariam?

1a ir 1b kla­sė­se lan­kė­si Joniš­kio r. savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tė Rita Goš­tau­tie­nė. Ji su pir­mo­kais kal­bė­jo­si apie asmens higie­ną. Apta­rė, kodėl labai svar­bu būti šva­riam. Pir­mo­kai suži­no­jo, kad asmens higie­na – tai odos, nagų, plau­kų, ausų, akių, dan­tų, rūbų, ava­ly­nės bei pata­ly­nės prie­žiū­ra.

Prak­ti­nė­je užsi­ėmi­mo daly­je pir­mo­kai pie­šė savo higie­nos prie­mo­nes, žiū­rė­jo, kaip gami­na­mas mui­las.

Už susi­ti­ki­mo pabai­go­je gau­tas dova­nė­les (kny­gu­tes apie asmens higie­ną ir mui­liu­kus)

AČIŪ Joniš­kio r. savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­rui.

 

Svei­ki­na­me, didžiuo­ja­mės, džiau­gia­mės ir palai­ko­me 3a moki­nu­kę Ami­lę Api­ny­tę, pate­ku­sią į Lie­tu­vos vai­kų ir mok­s­lei­vių dai­nų kon­kur­so „Dai­nų dai­ne­lė“ res­pub­li­ki­nę atran­ką. Lau­kia fil­ma­vi­mas Vil­niu­je. Lin­ki­me ir toliau siek­ti savo sva­jo­nės!

Šian­dien pro­gim­na­zi­ją pasie­kė Vil­niaus „Rota­ry“ klu­bo, kuriam vado­vau­ja joniš­kie­tė Rūta Bilkš­ty­tė, dova­no­ti dvi­de­šim­ties kom­piu­te­rių moni­to­riai ir kla­via­tū­ros. Esa­me dėkin­gi už para­mą, ji labai rei­ka­lin­ga.

Meninio skaitymo konkursas

Pir­mo metų mėne­sio pabai­go­je pro­gim­na­zi­jo­je tra­di­ciš­kai vyks­ta meni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas. Šie­met į jį susi­rin­ko net 14 mok­s­lei­vių iš 5 — 8 kla­sių. Džiau­gia­mės jais, geban­čiais aiš­kia, tai­syk­lin­ga kal­ba per­teik­ti pasi­rink­to teks­to pras­mę, atskleis­ti jo meni­nę ver­tę. O teks­tai buvo įdo­mūs, pasi­rink­ti iš įvai­rių rašy­to­jų kny­gų. Pagir­ti gali­me visus skai­to­vus, jie buvo šau­nūs. Tačiau kon­kur­so tai­syk­lės įpa­rei­go­ja ver­tin­to­jus išrink­ti geriau­sius iš jų.

Ver­ti­ni­mo komi­si­ja nuta­rė, kad geriau­siai pasi­ro­dė 7b kla­sės moki­nė Aus­tė­ja Kar­bau­s­ky­tė ir sky­rė jai I vie­tą.  II vie­ta ati­te­ko 6a kla­sės moki­nei Atėnei Jene­liū­nai­tei, o III vie­ta6b kla­sės moki­nei Aus­tė­jai Buly­tei. Svei­ki­na­me nuga­lė­to­jas ir lin­ki­me sėk­mės meni­nio skai­ty­mo kon­kur­so rajo­no ture! Dėko­ja­me visiems mok­s­lei­viams už daly­va­vi­mą ir lauk­si­me jų kitų metų kon­kur­se.

Lie­tu­vių kal­bos moky­to­jos Rima ir Ali­na, ver­ti­ni­mo komi­si­jos narės

Matematikos konkursas „Pangea 2020“

Sau­sio 22 d. gau­sus mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­nių būrys išban­dė savo jėgas tarp­tau­ti­nia­me mate­ma­ti­kos kon­kur­se „Pan­gea 2020“. Džiau­gia­mės, kad kon­kur­se daly­va­vo net 43 moki­niai iš 1–8 kla­sių. Šian­dien „Pan­gea“ vyks­ta 17 Euro­pos šalių. Daly­vių skai­čius vis didė­ja. Lie­tu­vo­je pir­mą kar­tą „Pan­gea“ įvy­ko 2014 metais. Kon­kur­są orga­ni­zuo­ja vie­šo­ji įstai­ga „VIMS – Inter­na­tio­nal Meri­dian Scho­ol“. PANGEA filo­so­fi­ja – visus daly­vius pas­ka­tin­ti domė­tis mate­ma­ti­ka ir kel­ti moki­nių savi­ver­tę ir įtvir­ti­na jų gebė­ji­mus.

Rezul­ta­tų sulauk­si­me vasa­rio mėne­sį.

Mate­ma­ti­kos moky­to­ja Lina Alek­na­vi­čie­nė

Snaigės žygis

Šie­me­ti­nia­me 327 daly­vius suk­vie­tu­sia­me Pasau­li­nės snie­go die­nos žygy­je, kurį orga­ni­za­vo Joniš­kio spor­to klu­bas „Avan­tiū­ra Plius“, M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos žygei­vių būrystėve­liai, vai­kai, moky­to­jai —  buvo GAUSIAUSIAS ir įver­tin­tas spe­cia­liu pri­zu! Nei šal­tas vėjas, nei prie batų kim­ban­tis dumblas (snie­gas šie­met kaž­kur pasi­slė­pė), nei kely­je pasi­tai­kiu­sios kliū­tys neat­bai­dė slan­čiau­skie­čių. Esa­me spor­tiš­ka ir akty­vi mokyk­la!

Estafečių varžybos

Mokyk­lo­je vyko tarp­kla­si­nės esta­fe­čių var­žy­bos. Rung­ty­nia­vo 1–8 kla­sės. Vyko kamuo­lio vary­mo, salės rie­du­lio ir futbo­lo sla­lo­mo, meti­mo į krep­šį, grei­čio ir vik­ru­mo esta­fe­tės. Tarp pra­di­nių kla­sių vik­riau­si ir grei­čiau­si: 1B2A3A ir 4B kla­sės. Tarp 5–8 kasių lai­mė­jo: 5B6A7B8B kla­sės.

Mažieji svečiai robotikos užsiėmime

Sau­sio 17 d. pro­gim­na­zi­jo­je lan­kė­si vai­kų dar­že­lio „Vytu­rė­lis“ prieš­mo­kyk­li­nės gru­pės vai­kai, kurie daly­va­vo robo­ti­kos užsi­ėmi­me. Moky­to­ja A. Radžvi­lie­nė papa­sa­ko­ju­si, kas yra robo­tas, kokias koman­das jis atlie­ka, paro­dė savo sukonst­ruo­tą robo­tu­ką, kuris klus­niai vyk­dė moky­to­jos koman­das. Po to vai­kai ėmė­si konst­ruo­ti savo robo­tu­kus — vėjo malū­nus. Sukonst­ra­vę juos, mažie­ji paste­bė­jo, kad jų pato­bu­li­ni­mai buvo skir­tin­gi — nė vie­no nebu­vo vie­no­do, bet pui­kiai vei­kė.

Dar­že­li­nu­kams ši edu­ka­ci­ja labai pati­ko.

Visuo­ti­nė pilie­ti­nė ini­cia­ty­va Atmin­tis gyva, nes liu­di­ja. Atmi­ni­mo žva­ke­lės lan­guo­se, o tuo metu moky­to­jai vai­kams pasa­ko­ja, ką visa Lie­tu­va išgy­ve­no 1991m. sau­sio 13-ąją.