Išvyka į Šiaulių gyvūnų globos namus

Artė­jant gra­žiau­sioms metų šven­tėms Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 6a kla­sės moki­niai su auk­lė­to­ja Lina Alek­na­vi­čie­ne ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja Gita­na Sta­gie­ne per tech­no­lo­gi­jų pamo­kas pri­siu­vo ran­ko­mis gyvū­nė­liams šil­tų guo­liu­kų, nupir­ko mais­te­lio ir aplan­kė Lete­nė­lės gyvū­nų glo­bos namus. Nuvy­kę moki­niai apžiū­rė­jo gyvū­nė­lių įkur­tus namus, džiau­gia­si, kad jie gyve­na, šil­tai, tvar­kin­gai.

Kalėdiniai skaitymai Joniškio vaikų lopšelyje — darželyje „Ąžuoliukas

Gruo­džio 13 die­nos popie­tę lop­še­ly­je- dar­že­ly­je „Ąžuo­liu­kas“ vyko Kalė­di­niai skai­ty­mai. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 2–4 kla­sių moki­niai mažie­siems skai­tė ir ins­ce­ni­za­vo savo pasi­rink­tas pasa­kas.

Palin­kė­ję vie­ni kitiems gra­žių šven­čių lau­ki­mo, atsi­svei­ki­no­me pil­ni gerų emo­ci­jų, įspū­džių. Buvo sma­gu ste­bė­ti, kaip vai­kų akys žiba iš džiaugs­mo ir susi­ža­vė­ji­mo.

Pra­di­nių kla­sių moky­to­jos

Gruo­džio 11 die­nos popie­tę Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je lan­kė­si mies­to dar­že­lių „Vytu­rė­lis“, „Ąžuo­liu­kas“ ir „Sau­lu­tė“ prieš­mo­kyk­li­nių gru­pių vai­ku­čiai su auk­lė­to­jo­mis.

Šil­tai sutik­ti vyres­nių moki­nių ir moky­to­jų, mažie­ji buvo paly­dė­ti į „Links­mą­sias dirb­tu­vė­les“, kurio­se pasi­ga­mi­no kalė­di­nius nykš­tu­kus, deko­ra­vo dova­nė­lių mai­še­lius, eks­per­i­men­ta­vo, šoko.

Mažie­ji drą­siai jau­tė­si mokyk­los patal­po­se, nes čia lan­ko­si ne pir­mą kar­tą. Pati­ko vai­ku­čiams ir spin­din­čia­me bal­tų šven­ti­nių eglu­čių sode, sukur­ta­me visos mokyk­los bend­ruo­me­nės.

Kol nuvei­kė­me visus dar­be­lius, žiū ir tam­su. Tiek tos die­nos gruo­dy­je…

Sma­gu, kad tėve­liai jau lau­kė mažų­jų mokyk­los aktų salė­je, kur ne tik ste­bė­jo vai­ku­čių išmok­tą šokį, bet ir šoko kar­tu. Čiauš­kė­da­mi, dalin­da­mie­si įspū­džiais, lin­kė­da­mi vie­ni kitiems gra­žių žie­mos šven­čių džiau­gė­mės šio susi­ti­ki­mo jau­ku­mu.

Gruo­džio 10 d. šokių stu­di­jos „Kibirkš­tė­lė“ jau­nių gru­pė daly­va­vo Socia­li­nių paslau­gų ir užim­tu­mo cent­ro 15-os metų jubi­lie­ji­nia­me ren­gi­ny­je Žil­vi­no res­to­ra­ne. Pasvei­ki­no­me kai­my­nus ir bend­ra­am­žius tran­kiais šokiais ir šil­tais lin­kė­ji­mais.

Gruo­džio 9 d. 3a ir 3b kla­sių moki­niai turė­jo įdo­mų susi­ti­ki­mą su 3a kla­sės moki­nės Ade­lės Trei­go­tai­tės mamy­te Gab­rie­le, kuri dir­ba Šiau­lių AVPK kri­mi­na­lis­ti­nių tyri­mų tar­ny­bos 2‑ame sky­riu­je.

Moki­niai išgir­do pasa­ko­ji­mą, kaip yra išaiš­ki­na­mi nusi­kal­ti­mai bei nusta­to­mi nusi­kal­tė­liai, kurie įvyk­do įvai­rius nusi­kal­ti­mus. Pama­ty­tas fil­mu­kas padė­jo supras­ti sun­kų kri­mi­na­lis­tų dar­bą. Vai­kai turė­jo gali­my­bę pasi­da­ry­ti savo pirš­tų ant­spau­dus, apžiū­rė­ti įvai­rias prie­mo­nes rei­ka­lin­gas šia­me dar­be, užduo­ti bega­lę klau­si­mų, į kuriuos išgir­do išsa­mius atsa­ky­mus.

Ačiū mamy­tei už suteik­tas žinias.

Moky­to­jos Dalia ir Jolan­ta

Pradinukai respublikinėje pažintinėje — praktinėje konferencijoje

Gruo­džio 5 die­ną Šiau­lių Sal­du­vės pro­gim­na­zi­jo­je vyko res­pub­li­ki­nė pra­di­nių kla­sių moki­nių pažin­ti­nė — prak­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja „Gam­tos karu­se­lė. Vai­sių ir dar­žo­vių krai­te­lė.“ Kon­fe­ren­ci­jo­je buvo pri­sta­ty­ta net 40 pra­ne­ši­mų šia tema. Savo žinio­mis ir patir­ti­mi dali­jo­si  ir mūsų mokyk­los 2a kla­sės moki­nys Vies­tar­tas Bitai­tis (moky­to­ja Danu­tė Klau­sie­nė) ir 4b kla­sės moki­nė Urtė Šaky­tė (moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­nė).

Džiau­gia­mės, kad daly­vau­da­mi tokio­se kon­fe­ren­ci­jo­se, moki­niai įgy­ja patir­ties, drą­sos, žinių, moko­si bend­rau­ti ir bend­ra­dar­biau­ti.