Kalėdinių varžybų akimirkos

7–8 klasių skaitymo konkursas „KNYGŲ PELĖDA“

Tre­čia­die­nį vėl vyko skai­ty­mo kon­kur­sas „Kny­gų pelė­da“, šįkart run­gė­si  7–8 kla­sių koman­dos. Vai­kai dir­bo sutelk­tai, labai sten­gė­si, už tai juos gali­ma pagir­ti. Kaip visa­da, vėl teko atpa­žin­ti rašy­to­jus iš nuo­trau­kų, suras­ti ir įvar­din­ti meni­nes prie­mo­nes duo­tuo­se teks­tuo­se, para­šy­ti auto­rių ir kūri­nį, kurio ištrau­ką skai­tė, paaiš­kin­ti fra­zeo­lo­giz­mų reikš­mę ir atlik­ti kitas užduo­tis. Pui­kiai mok­s­lei­viai atpa­ži­no, kurio auto­riaus kuris kūri­nys buvo para­šy­tas, nema­žai patar­lių žino­jo. Užduo­tis paruo­šu­si ir kon­kur­są vedu­si lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja Rima Domi­nai­tė sakė, jog sun­kiau­siai visoms koman­doms sekė­si sudė­lio­ti „pabi­ru­sias“ Vytau­to Mačer­nio sone­to eilu­tes. Visą kon­kur­so lai­ką pir­ma­vu­si 8a kla­sės koman­da surin­ko dau­giau­sia taš­kų (48) ir lai­mė­jo I vie­tą. Jų kūry­bi­nė užduo­tis buvo įver­tin­ta aukš­čiau­siu balu. Ketu­rei­lis, sukur­tas apie žie­mą , pavar­to­jant ketu­ris duo­tus žodžius, buvo pra­na­šiš­kas:

Snie­gas žiba sida­bru,
Rogės lekia pama­žu.
Žvaigž­dės spin­di jau aukš­tai,
Lai­mę jos atneš tik­rai.

Tai­gi tą „lai­mę“ pasie­kė pen­kios mer­gai­tės: Bri­gi­ta Bud­rec­kai­tė, Faus­ta Žeb­rauskai­tė, Emi­lė Bal­čiū­nai­tė, Luka Dru­pa­i­tė ir Airi­da Česo­ny­tė. II vie­tą lai­mė­jo 7b kl. koman­da, III vie­tą – 7a kl. moki­niai. Šau­niai dir­bę, bet likę ket­vir­ti 8b kla­sės moki­niai gavo po sal­dai­nį, dvi koman­dos – po var­di­nį mokyk­los pieš­tu­ką, o nuga­lė­ju­si koman­da – šoko­la­dą. Svei­ki­na­me nuga­lė­to­jus ir visus daly­va­vu­sius mok­s­lei­vius!