Kalėdinių skaitymų šiluma

Pir­ma­die­nį pro­gim­na­zi­jo­je sklan­dė pati tik­riau­sia, kupi­na dos­nu­mo Šven­tų Kalė­dų dva­sia. Subur­ti Akty­vių tėvų klu­bo pir­mi­nin­kės Linos Vyš­niauskai­tės ir pakvies­ti mokyk­los bend­ruo­me­nės, savo lai­ką visoms pro­gim­na­zi­jos kla­sėms sky­rė tėve­liai ir rajo­no savi­val­dy­bės atsto­vai. Jie skai­tė vai­kams kny­gas. Skai­tė, vai­di­no, impro­vi­za­vo, dis­ku­ta­vo. Rodos, nie­ko čia ypa­tin­go… O iš tie­sų tėve­liai ir sve­čiai dova­no­jo nepa­pras­tą dova­ną – kar­tu kny­go­je, žodžiuo­se ieš­ko­ti pra­s­mės, išmin­ties, jaut­raus papras­tu­mo.

Tru­pu­tį neri­mau­da­mi moki­nu­kai vedė­si į kla­ses tėve­lius — Vil­mą Rim­ke­vi­čie­nę, Ingą Luk­šai­tę Samai­tie­nę, Kri­s­ti­ną Tama­šau­skie­nę, Mar­ga­ri­tą Dovi­dai­ty­tę, Ind­rę Stal­nio­nie­nę, Dan­guo­lę Tau­tvai­šie­nę, Joli­tą Zig­man­tie­nę,  And­rą Šob­lie­nę, Ine­są Bud­rie­nę, Žane­tą Sket­rie­nę, Aidą Skru­du­pie­nę, Sona­tą Kvyk­lie­nę, Liną Vyš­niauskai­tę, Jūra­tę Bui­vy­die­nę ir sve­čius iš savi­val­dy­bės — merą Vita­li­jų Gai­lių, vice­me­rę Vai­dą Alek­na­vi­čie­nę, švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tę Auš­rą Luk­šai­tę Lapin­skie­nę, mero pata­rė­ją Ingą Kar­bau­skie­nę bei tary­bos narę Vidu­tę Pet­rai­tie­nę.

Nepra­il­go ne tik kalė­di­niams skai­ty­mams skir­ta pir­mo­ji pamo­ka, bet ir visa die­na. Kiek­vie­nas pano­rė­jęs galė­jo kitiems dova­no­ti savo skai­to­mą kūri­nį. Terei­kė­jo per­trau­kų metu įsi­tai­sy­ti kaž­ka­da gim­na­zi­jos abi­tu­ri­en­tų paga­min­ta­me supa­ma­ja­me krė­s­le ir atsi­vers­ti pamėg­tą kny­gą. Nors… į kai kurias kny­gas tądien buvo gali­ma tik pažiū­rė­ti. Bend­ra­dar­biau­jant su Joniš­kio rajo­no Jono Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos vai­kų lite­ra­tū­ros sky­riaus vedė­ja Dovi­le Kur­lie­ne, mokyk­los fojė vei­kė retų, sau­go­mų, neįp­ras­tų savo for­ma, kal­ba, dydžiu ar isto­ri­ja kny­gų paro­dė­lė. Šalia jos gra­žiai sugul­dy­ti po stik­lu kiek­vie­no moki­nu­ko akį trau­kė patys įdo­miau­si kny­gų skir­tu­kų eks­po­na­tai iš gau­sios pra­di­nių kla­sių moky­to­jos Ugnės Vai­ne­i­kie­nės kolek­ci­jos. Ten pat buvo gali­ma susi­pa­žin­ti ir su bib­lio­te­ki­nin­kės Gita­nos Svy­tie­nės vyk­dy­to pro­jek­to „Book­mark Exchan­ge Pro­ject‘‘ įvai­rių užsie­nio šalių moki­nių sukur­tais kny­gų skir­tu­kais.

Šur­mu­lin­ga die­na pro­gim­na­zi­jo­je bai­gė­si tra­di­ci­niu gim­to­sios kal­bos 5–6 kla­sių ren­gi­niu „Kny­gų pelė­da“.