KNYGŲ PELĖDOS“ KONKURSAS SUKVIETĖ GERIAUSIUS SKAITYTOJUS

Šie­met tra­di­ci­nis „KNYGŲ PELĖDOS“ kon­kur­sas sureng­tas prieš pat Kalė­das, gruo­džio 16-ąją. Būtent tą die­ną mokyk­lo­je vyko ir kalė­di­niai skai­ty­mai. Viso­se kla­sė­se per pir­mą­ją pamo­ką mok­s­lei­viams pasi­rink­tus kūri­nius skai­tė tėve­liai, savi­val­dy­bės dar­buo­to­jai ar net pats Joniš­kio savi­val­dy­bės meras Vita­li­jus Gai­lius. Sim­bo­liš­ka, kad būtent tą die­ną savo lite­ra­tū­ros žinias ir apsi­skai­ty­mą pasi­tik­ri­no ir 5–6 kla­sių moki­nių koman­dos.

Kon­kur­so pra­džio­je daly­vius pasvei­ki­no mokyk­los direk­to­rė Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė. Ji per­skai­tė poe­to Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus žodžius apie skai­ty­mo nau­dą ir palin­kė­jo sėk­mės kon­kur­se. O sėk­mės tik­rai pri­rei­kė. Koman­dos atkak­liai run­gė­si, steng­da­mo­si pel­ny­ti kuo dau­giau taš­kų. Kūry­bi­nes užduo­tis kei­tė prak­ti­nės ar rei­ka­lau­jan­čios teo­ri­jos žinių. Vis­gi atli­kus pas­ku­ti­nę užduo­tį paaiš­kė­jo, kad abi šeš­tų kla­sių koman­dos surin­ko po lygiai taš­kų. Padė­tis nepa­si­kei­tė ir po papil­do­mos užduo­ties. Tai­gi šie­met 5–6 kla­sių gru­pė­je nuga­lė­to­jo­mis pas­kelb­tos 6a ir 6b kla­sių koman­dos. Kon­kur­są orga­ni­za­vu­si lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­nė pasiū­lė abiems šioms koman­doms skir­ti 1‑ąją vie­tą, o kiek mažiau taš­kų surin­ku­siai 5a kla­sės koman­dai teko pasi­ten­kin­ti tre­čia vie­ta. Visiems kon­kur­so daly­viams buvo įteik­tos atmi­ni­mo dova­nė­lės – pieš­tu­kai.