Išvyka į Šiaulių gyvūnų globos namus

Artė­jant gra­žiau­sioms metų šven­tėms Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 6a kla­sės moki­niai su auk­lė­to­ja Lina Alek­na­vi­čie­ne ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja Gita­na Sta­gie­ne per tech­no­lo­gi­jų pamo­kas pri­siu­vo ran­ko­mis gyvū­nė­liams šil­tų guo­liu­kų, nupir­ko mais­te­lio ir aplan­kė Lete­nė­lės gyvū­nų glo­bos namus. Nuvy­kę moki­niai apžiū­rė­jo gyvū­nė­lių įkur­tus namus, džiau­gia­si, kad jie gyve­na, šil­tai, tvar­kin­gai.

Kalėdiniai skaitymai Joniškio vaikų lopšelyje — darželyje „Ąžuoliukas

Gruo­džio 13 die­nos popie­tę lop­še­ly­je- dar­že­ly­je „Ąžuo­liu­kas“ vyko Kalė­di­niai skai­ty­mai. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 2–4 kla­sių moki­niai mažie­siems skai­tė ir ins­ce­ni­za­vo savo pasi­rink­tas pasa­kas.

Palin­kė­ję vie­ni kitiems gra­žių šven­čių lau­ki­mo, atsi­svei­ki­no­me pil­ni gerų emo­ci­jų, įspū­džių. Buvo sma­gu ste­bė­ti, kaip vai­kų akys žiba iš džiaugs­mo ir susi­ža­vė­ji­mo.

Pra­di­nių kla­sių moky­to­jos

Gruo­džio 11 die­nos popie­tę Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je lan­kė­si mies­to dar­že­lių „Vytu­rė­lis“, „Ąžuo­liu­kas“ ir „Sau­lu­tė“ prieš­mo­kyk­li­nių gru­pių vai­ku­čiai su auk­lė­to­jo­mis.

Šil­tai sutik­ti vyres­nių moki­nių ir moky­to­jų, mažie­ji buvo paly­dė­ti į „Links­mą­sias dirb­tu­vė­les“, kurio­se pasi­ga­mi­no kalė­di­nius nykš­tu­kus, deko­ra­vo dova­nė­lių mai­še­lius, eks­per­i­men­ta­vo, šoko.

Mažie­ji drą­siai jau­tė­si mokyk­los patal­po­se, nes čia lan­ko­si ne pir­mą kar­tą. Pati­ko vai­ku­čiams ir spin­din­čia­me bal­tų šven­ti­nių eglu­čių sode, sukur­ta­me visos mokyk­los bend­ruo­me­nės.

Kol nuvei­kė­me visus dar­be­lius, žiū ir tam­su. Tiek tos die­nos gruo­dy­je…

Sma­gu, kad tėve­liai jau lau­kė mažų­jų mokyk­los aktų salė­je, kur ne tik ste­bė­jo vai­ku­čių išmok­tą šokį, bet ir šoko kar­tu. Čiauš­kė­da­mi, dalin­da­mie­si įspū­džiais, lin­kė­da­mi vie­ni kitiems gra­žių žie­mos šven­čių džiau­gė­mės šio susi­ti­ki­mo jau­ku­mu.