Gruo­džio 10 d. šokių stu­di­jos „Kibirkš­tė­lė“ jau­nių gru­pė daly­va­vo Socia­li­nių paslau­gų ir užim­tu­mo cent­ro 15-os metų jubi­lie­ji­nia­me ren­gi­ny­je Žil­vi­no res­to­ra­ne. Pasvei­ki­no­me kai­my­nus ir bend­ra­am­žius tran­kiais šokiais ir šil­tais lin­kė­ji­mais.