Gruo­džio 9 d. 3a ir 3b kla­sių moki­niai turė­jo įdo­mų susi­ti­ki­mą su 3a kla­sės moki­nės Ade­lės Trei­go­tai­tės mamy­te Gab­rie­le, kuri dir­ba Šiau­lių AVPK kri­mi­na­lis­ti­nių tyri­mų tar­ny­bos 2‑ame sky­riu­je.

Moki­niai išgir­do pasa­ko­ji­mą, kaip yra išaiš­ki­na­mi nusi­kal­ti­mai bei nusta­to­mi nusi­kal­tė­liai, kurie įvyk­do įvai­rius nusi­kal­ti­mus. Pama­ty­tas fil­mu­kas padė­jo supras­ti sun­kų kri­mi­na­lis­tų dar­bą. Vai­kai turė­jo gali­my­bę pasi­da­ry­ti savo pirš­tų ant­spau­dus, apžiū­rė­ti įvai­rias prie­mo­nes rei­ka­lin­gas šia­me dar­be, užduo­ti bega­lę klau­si­mų, į kuriuos išgir­do išsa­mius atsa­ky­mus.

Ačiū mamy­tei už suteik­tas žinias.

Moky­to­jos Dalia ir Jolan­ta