Pradinukai respublikinėje pažintinėje — praktinėje konferencijoje

Gruo­džio 5 die­ną Šiau­lių Sal­du­vės pro­gim­na­zi­jo­je vyko res­pub­li­ki­nė pra­di­nių kla­sių moki­nių pažin­ti­nė — prak­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja „Gam­tos karu­se­lė. Vai­sių ir dar­žo­vių krai­te­lė.“ Kon­fe­ren­ci­jo­je buvo pri­sta­ty­ta net 40 pra­ne­ši­mų šia tema. Savo žinio­mis ir patir­ti­mi dali­jo­si  ir mūsų mokyk­los 2a kla­sės moki­nys Vies­tar­tas Bitai­tis (moky­to­ja Danu­tė Klau­sie­nė) ir 4b kla­sės moki­nė Urtė Šaky­tė (moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­nė).

Džiau­gia­mės, kad daly­vau­da­mi tokio­se kon­fe­ren­ci­jo­se, moki­niai įgy­ja patir­ties, drą­sos, žinių, moko­si bend­rau­ti ir bend­ra­dar­biau­ti.

Rajo­no moki­nių žai­dy­nių ber­niu­kų salės futbo­lo var­žy­bo­se mokyk­los koman­da nuga­lė­jo Žaga­rės gim­na­zi­jos koman­dą 6–0, o prieš Sau­lės pag­rin­di­nės mokyk­los koman­da lai­mė­ta 4–0 ir pate­ko į zoni­nes var­žy­bas, kurios vyks Akme­nė­je.