Kalėdinių varžybų akimirkos

7–8 klasių skaitymo konkursas „KNYGŲ PELĖDA“

Tre­čia­die­nį vėl vyko skai­ty­mo kon­kur­sas „Kny­gų pelė­da“, šįkart run­gė­si  7–8 kla­sių koman­dos. Vai­kai dir­bo sutelk­tai, labai sten­gė­si, už tai juos gali­ma pagir­ti. Kaip visa­da, vėl teko atpa­žin­ti rašy­to­jus iš nuo­trau­kų, suras­ti ir įvar­din­ti meni­nes prie­mo­nes duo­tuo­se teks­tuo­se, para­šy­ti auto­rių ir kūri­nį, kurio ištrau­ką skai­tė, paaiš­kin­ti fra­zeo­lo­giz­mų reikš­mę ir atlik­ti kitas užduo­tis. Pui­kiai mok­s­lei­viai atpa­ži­no, kurio auto­riaus kuris kūri­nys buvo para­šy­tas, nema­žai patar­lių žino­jo. Užduo­tis paruo­šu­si ir kon­kur­są vedu­si lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja Rima Domi­nai­tė sakė, jog sun­kiau­siai visoms koman­doms sekė­si sudė­lio­ti „pabi­ru­sias“ Vytau­to Mačer­nio sone­to eilu­tes. Visą kon­kur­so lai­ką pir­ma­vu­si 8a kla­sės koman­da surin­ko dau­giau­sia taš­kų (48) ir lai­mė­jo I vie­tą. Jų kūry­bi­nė užduo­tis buvo įver­tin­ta aukš­čiau­siu balu. Ketu­rei­lis, sukur­tas apie žie­mą , pavar­to­jant ketu­ris duo­tus žodžius, buvo pra­na­šiš­kas:

Snie­gas žiba sida­bru,
Rogės lekia pama­žu.
Žvaigž­dės spin­di jau aukš­tai,
Lai­mę jos atneš tik­rai.

Tai­gi tą „lai­mę“ pasie­kė pen­kios mer­gai­tės: Bri­gi­ta Bud­rec­kai­tė, Faus­ta Žeb­rauskai­tė, Emi­lė Bal­čiū­nai­tė, Luka Dru­pa­i­tė ir Airi­da Česo­ny­tė. II vie­tą lai­mė­jo 7b kl. koman­da, III vie­tą – 7a kl. moki­niai. Šau­niai dir­bę, bet likę ket­vir­ti 8b kla­sės moki­niai gavo po sal­dai­nį, dvi koman­dos – po var­di­nį mokyk­los pieš­tu­ką, o nuga­lė­ju­si koman­da – šoko­la­dą. Svei­ki­na­me nuga­lė­to­jus ir visus daly­va­vu­sius mok­s­lei­vius!

Kar­na­va­lo metu „Lai­ko malū­nas“ malū­ni­nin­kas mal­da­mas lai­ką pra­dė­jo dary­ti tvar­ką ir jam nuėjus pely­tės nuta­rė pažais­ti su lai­ko malū­no spar­nais. Kas nuti­ko — pui­kiai mato­si nuo­trau­ko­se.
O pra­di­nių kla­sių moki­nius malū­no spar­nai nuskrai­di­no į Šiau­lių dra­mos teat­rą, kur žiū­rė­jo spek­tak­lį „Dide­lė lie­tu­viš­ka pasa­ka“. Ten suti­ko ir Kalė­dų sene­lį. Par­skri­dę džiau­gė­si vie­ni kitais kla­sė­se.
Po ren­gi­nio visa mokyk­los bend­ruo­me­nė gro­žė­jo­si ugnies šou.

Adventinė edukacija: „Kalėdaičių gamyba. Kūčių tradicijos“

Adven­to metu nau­jai ati­da­ry­ta­me Joniš­kio Para­pi­jos pasto­ra­ci­nia­me cent­re vyko edu­ka­ci­ja, kurią vedė Eucha­ris­ti­nio Jėzaus sese­rų kon­gre­ga­ci­jos vie­nuo­lė sesuo Regi­na Tere­siū­tė iš Šilu­vos. Edu­ka­ci­jo­je daly­va­vo visų Joniš­kio rajo­no mokyk­lų tiky­bos moky­to­jai su savo moki­nu­kų gru­pe­lė­mis. Moki­niai ir moky­to­jai ste­bė­jo ir patys išsi­ke­pė po  Kūčių sta­lo sim­bo­lį — Kalė­dai­tį. Vie­nuo­lė vaiz­džiai pasa­ko­jo ir demonst­ra­vo seno­vi­nį kalė­dai­čių kepi­mo įran­kį. Visi galė­jo jį palies­ti ir išban­dy­ti. Pir­mą­jį Adven­to sek­ma­die­nį visi vai­kų iškep­ti kalė­dai­čiai buvo pašven­tin­ti baž­ny­čio­je. Namo vai­kai par­si­ne­šė sim­bo­li­nę Kūčių sta­lo Plot­ke­lę.

Kalėdiniai skaitymai vaikų darželyje „Vyturėlis“

Gruo­džio 18 d. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 2–4 kla­sių moki­niai mažie­siems drau­gams skai­tė ir ins­ce­ni­za­vo savo pasi­rink­tas pasa­kas.
Gra­žaus šv. Kalė­dų lau­ki­mo bend­rys­tė­je!!!

Pra­di­nių kla­sių moky­to­jos

Finalinis koncertas „Ir aš galiu“

Gruo­džio 17 die­ną mokyk­lo­je nuskam­bė­jo pas­ku­ti­nis talen­tų šou „Ir aš galiu“ akor­das – nuga­lė­to­jų fina­li­nis kon­cer­tas. Jam visi daly­viai paruo­šė po nau­ją – kalė­di­nį nume­rį. Muzi­kan­tai, dai­ni­nin­kai ir šokė­jai kei­tė vie­ni kitus, o pil­na salė žiū­ro­vų negai­lė­jo aplo­dis­men­tų.

Ren­gi­niui bai­gian­tis komi­si­ja pas­kel­bė nomi­na­ci­jas ir palin­kė­jo gra­žių lai­mė­ji­mų atei­ty­je.

Kon­cer­tą užbai­gė Erne­sta ir Vil­tė su dai­na „Man palin­kė­ki gerų Kalė­dų“. Gerų Kalė­dų lin­ki­me ir visai mokyk­los bend­ruo­me­nei!

Kalėdinių skaitymų šiluma

Pir­ma­die­nį pro­gim­na­zi­jo­je sklan­dė pati tik­riau­sia, kupi­na dos­nu­mo Šven­tų Kalė­dų dva­sia. Subur­ti Akty­vių tėvų klu­bo pir­mi­nin­kės Linos Vyš­niauskai­tės ir pakvies­ti mokyk­los bend­ruo­me­nės, savo lai­ką visoms pro­gim­na­zi­jos kla­sėms sky­rė tėve­liai ir rajo­no savi­val­dy­bės atsto­vai. Jie skai­tė vai­kams kny­gas. Skai­tė, vai­di­no, impro­vi­za­vo, dis­ku­ta­vo. Rodos, nie­ko čia ypa­tin­go… O iš tie­sų tėve­liai ir sve­čiai dova­no­jo nepa­pras­tą dova­ną – kar­tu kny­go­je, žodžiuo­se ieš­ko­ti pra­s­mės, išmin­ties, jaut­raus papras­tu­mo.

Tru­pu­tį neri­mau­da­mi moki­nu­kai vedė­si į kla­ses tėve­lius — Vil­mą Rim­ke­vi­čie­nę, Ingą Luk­šai­tę Samai­tie­nę, Kri­s­ti­ną Tama­šau­skie­nę, Mar­ga­ri­tą Dovi­dai­ty­tę, Ind­rę Stal­nio­nie­nę, Dan­guo­lę Tau­tvai­šie­nę, Joli­tą Zig­man­tie­nę,  And­rą Šob­lie­nę, Ine­są Bud­rie­nę, Žane­tą Sket­rie­nę, Aidą Skru­du­pie­nę, Sona­tą Kvyk­lie­nę, Liną Vyš­niauskai­tę, Jūra­tę Bui­vy­die­nę ir sve­čius iš savi­val­dy­bės — merą Vita­li­jų Gai­lių, vice­me­rę Vai­dą Alek­na­vi­čie­nę, švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tę Auš­rą Luk­šai­tę Lapin­skie­nę, mero pata­rė­ją Ingą Kar­bau­skie­nę bei tary­bos narę Vidu­tę Pet­rai­tie­nę.

Nepra­il­go ne tik kalė­di­niams skai­ty­mams skir­ta pir­mo­ji pamo­ka, bet ir visa die­na. Kiek­vie­nas pano­rė­jęs galė­jo kitiems dova­no­ti savo skai­to­mą kūri­nį. Terei­kė­jo per­trau­kų metu įsi­tai­sy­ti kaž­ka­da gim­na­zi­jos abi­tu­ri­en­tų paga­min­ta­me supa­ma­ja­me krė­s­le ir atsi­vers­ti pamėg­tą kny­gą. Nors… į kai kurias kny­gas tądien buvo gali­ma tik pažiū­rė­ti. Bend­ra­dar­biau­jant su Joniš­kio rajo­no Jono Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos vai­kų lite­ra­tū­ros sky­riaus vedė­ja Dovi­le Kur­lie­ne, mokyk­los fojė vei­kė retų, sau­go­mų, neįp­ras­tų savo for­ma, kal­ba, dydžiu ar isto­ri­ja kny­gų paro­dė­lė. Šalia jos gra­žiai sugul­dy­ti po stik­lu kiek­vie­no moki­nu­ko akį trau­kė patys įdo­miau­si kny­gų skir­tu­kų eks­po­na­tai iš gau­sios pra­di­nių kla­sių moky­to­jos Ugnės Vai­ne­i­kie­nės kolek­ci­jos. Ten pat buvo gali­ma susi­pa­žin­ti ir su bib­lio­te­ki­nin­kės Gita­nos Svy­tie­nės vyk­dy­to pro­jek­to „Book­mark Exchan­ge Pro­ject‘‘ įvai­rių užsie­nio šalių moki­nių sukur­tais kny­gų skir­tu­kais.

Šur­mu­lin­ga die­na pro­gim­na­zi­jo­je bai­gė­si tra­di­ci­niu gim­to­sios kal­bos 5–6 kla­sių ren­gi­niu „Kny­gų pelė­da“.

KNYGŲ PELĖDOS“ KONKURSAS SUKVIETĖ GERIAUSIUS SKAITYTOJUS

Šie­met tra­di­ci­nis „KNYGŲ PELĖDOS“ kon­kur­sas sureng­tas prieš pat Kalė­das, gruo­džio 16-ąją. Būtent tą die­ną mokyk­lo­je vyko ir kalė­di­niai skai­ty­mai. Viso­se kla­sė­se per pir­mą­ją pamo­ką mok­s­lei­viams pasi­rink­tus kūri­nius skai­tė tėve­liai, savi­val­dy­bės dar­buo­to­jai ar net pats Joniš­kio savi­val­dy­bės meras Vita­li­jus Gai­lius. Sim­bo­liš­ka, kad būtent tą die­ną savo lite­ra­tū­ros žinias ir apsi­skai­ty­mą pasi­tik­ri­no ir 5–6 kla­sių moki­nių koman­dos.

Kon­kur­so pra­džio­je daly­vius pasvei­ki­no mokyk­los direk­to­rė Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė. Ji per­skai­tė poe­to Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus žodžius apie skai­ty­mo nau­dą ir palin­kė­jo sėk­mės kon­kur­se. O sėk­mės tik­rai pri­rei­kė. Koman­dos atkak­liai run­gė­si, steng­da­mo­si pel­ny­ti kuo dau­giau taš­kų. Kūry­bi­nes užduo­tis kei­tė prak­ti­nės ar rei­ka­lau­jan­čios teo­ri­jos žinių. Vis­gi atli­kus pas­ku­ti­nę užduo­tį paaiš­kė­jo, kad abi šeš­tų kla­sių koman­dos surin­ko po lygiai taš­kų. Padė­tis nepa­si­kei­tė ir po papil­do­mos užduo­ties. Tai­gi šie­met 5–6 kla­sių gru­pė­je nuga­lė­to­jo­mis pas­kelb­tos 6a ir 6b kla­sių koman­dos. Kon­kur­są orga­ni­za­vu­si lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­nė pasiū­lė abiems šioms koman­doms skir­ti 1‑ąją vie­tą, o kiek mažiau taš­kų surin­ku­siai 5a kla­sės koman­dai teko pasi­ten­kin­ti tre­čia vie­ta. Visiems kon­kur­so daly­viams buvo įteik­tos atmi­ni­mo dova­nė­lės – pieš­tu­kai.