Rajo­no moki­nių žai­dy­nių mer­gai­čių salės futbo­lo var­žy­bo­se mokyk­los koman­da 2–1 nuga­lė­jo Skait­gi­rio mokyk­los koman­dą. Prieš  Sau­lės pag­rin­di­nės mokyk­los koman­dą lai­mė­ta 3–1 ir pate­ko į zoni­nes var­žy­bas, kurios vyks Akme­nė­je.