Pradinukai respublikinėje konferencijoje „Mūsų pasaulis“

Lap­kri­čio 22 die­ną M.Slančiausko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nu­kai daly­va­vo res­pub­li­ki­nė­je pra­di­nių kla­sių kon­fe­ren­ci­jo­je „Mūsų pasau­lis“, kuri vyko Šiau­lių Jova­ro pro­gim­na­zi­jo­je. Kon­fe­ren­ci­jo­je daly­va­vo moki­niai iš Akme­nės, Kel­mės, Rad­vi­liš­kio, Šiau­lių, Kur­šė­nų ir Joniš­kio mies­tų mokyk­lų.
Kon­fe­ren­ci­jo­je moki­niai domė­jo­si ir kitiems pasa­ko­jo apie žmo­gaus svei­ka­tą ir sau­gu­mą, atsa­kin­gą gam­tos ištek­lių nau­do­ji­mą, lie­tu­vių liau­dies tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą ir lie­tu­vių kul­tū­ros isto­ri­ją. Didžiau­sias dėme­sys kon­fe­ren­ci­jo­je buvo ski­ria­mas gam­tos išsau­go­ji­mui.
Šia tema savo žinio­mis ir patir­ti­mi dali­jo­si ir M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­niai: 1a kla­sės moki­nys Jokū­bas Cici­nas (moky­to­ja Jur­gi­ta Matu­lie­nė), 2a kla­sės moki­nė Mei­da Kip­šai­tė (moky­to­ja Danu­tė Klau­sie­nė), 3a kla­sės moki­nė Jus­tė Jacai­tė (moky­to­ja Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė) ir 4b kla­sės moki­nė Tėja Zabloc­ky­tė (moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­nė).
Ši patir­tis pra­di­nu­kams nau­din­ga — bend­rau­da­mi ir bend­ra­dar­biau­da­mi jie įgy­ja drą­sos, įvai­ria­pu­siš­kų žinių ir pasi­ti­kė­ji­mo savi­mi.

Lytiškumo ugdymas

Lap­kri­čio 22 die­ną, Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, orga­ni­za­vo paskai­tas 6, 7, 8 kla­sių mok­s­lei­viams „Lyti­nis ugdy­mas mer­gai­tėms ir ber­niu­kams”. Lytiš­ku­mas — tai neat­ski­ria­ma kiek­vie­no žmo­gaus gyve­ni­mo dalis. Tai — ver­ty­bės, įsi­ti­ki­ni­mai, pažiū­ra į save kaip vyrą ar mote­rį, tai san­ty­kiai su kitais žmo­nė­mis per drau­gys­tę, mei­lę, prie­rai­šu­mą. Žmo­gaus lytiš­ku­mo dalis yra ir jo elg­se­na: kaip jis elgia­si, kokius spren­di­mus daro savo gyve­ni­me, kad tie spren­di­mai nebū­tų pagrįs­ti sve­ti­mo­mis ver­ty­bė­mis, leng­vai nepa­si­duo­tų kitų įta­kai ir išveng­tų bepra­smių, svei­ka­tai ken­kian­čių poel­gių.
Kiek­vie­ną die­ną jau­nuo­liai susi­du­ria su pasi­rin­ki­mu. Pasau­lis, kuria­me jie gyve­na, dau­ge­liu atžvil­gių kur kas sudė­tin­ges­nis už tą, kuria­me augo jų moky­to­jai ir tėvai. Jiems išky­la tokie klau­si­mai (pvz., nar­ko­ti­kai, alko­ho­lio var­to­ji­mas, sek­sas), su kokiais dau­ge­liui suau­gu­sių, būnant šio amžiaus, nete­ko susi­dur­ti. Todėl svar­bu, kad tiek mokyk­lo­je, tiek už jos ribų, jau­nuo­liai išmok­tų dary­ti spren­di­mus ir pri­si­im­tų atsa­ko­my­bę už savo gyve­ni­mą.
Užsi­ėmi­mus mer­gi­noms vedė psi­cho­lo­gė Inga Luk­šai­tė — Samai­tie­nė, vai­ki­nams — eduko­lo­gas Gied­rius Gird­vai­nis.