Olimpinių vilčių čempionatas

Šiau­liuo­se vyko Lie­tu­vos vai­kų (gim. 2006 m. ir jau­nes­ni) leng­vo­sios atle­ti­kos Olim­pi­nių vil­čių čem­pio­na­tas rajo­nų gru­pė­je. Daly­va­vo apie 400 jau­nų­jų spor­ti­nin­kų. Šuo­lio į aukš­tį sek­to­riu­je Arman­das Tam­šaus­kas įvei­kė 1 m 63 cm, asme­ni­nis rezul­ta­tas ir geriau­sias rezul­ta­tas Lie­tu­vo­je vai­kų amžiaus gru­pė­je. Apdo­va­no­tas dip­lo­mu ir auk­so meda­liu. 600 m bėgi­mo rung­ty­je penk­tas fini­šo lini­ją kir­to Julius Vai­ne­i­kis — 1 min. 54 sek. Šuo­lio į tolį rung­ty­je penk­tą vie­tą lai­mė­jo Danie­lius Ste­po­nai­tis 4 m 37 cm. Ores­tas Voz­bu­tas rutu­lį nustū­mė 9 m 98 cm — sep­tin­ta vie­ta. Pao­la Valy­tė rutu­lį nustū­mė — 8 m 93 cm — devin­ta.

Knygos pristatymas Joniškio žemės ūkio mokykloje

Lap­kri­čio 19 die­ną Joniš­kio žemės ūkio mokyk­los lie­tu­vių kal­bos moky­to­jos meto­di­nin­kės Nijo­lės Vai­čiu­ly­tės-Myko­lai­tie­nės pakvies­ti vyko­me į moky­to­jos Ali­nos Jonai­tie­nės kny­gos „Smil­tė“ pri­sta­ty­mą. Ši kny­ga pasa­ko­ja apie nau­jo­kę Smil­tę, susi­du­rian­čią su paty­čio­mis mokyk­lo­je ir neži­nan­čią, kaip apsi­gin­ti nuo nepel­ny­to psi­cho­lo­gi­nio smur­to ir aki­vaiz­džiai rodo­mos nepa­gar­bos.

Ren­gi­nio metu Žemės ūkio mokyk­los mok­s­lei­viai suvai­di­no Vai­ko gero­vės komi­si­jos posė­dį, kuria­me buvo spren­džia­ma paty­čių prob­le­ma. D. Gai­liū­nai­tė ang­liš­kai padai­na­vo dai­ną, kurio­je taip pat buvo kal­ba­ma apie paty­čias, o mūsų kla­sės (8b kl. – red. past.) mer­gai­tės sušo­ko savo kūry­bos šokį, atsklei­džian­tį jaut­rią Smil­tės pri­gim­tį, ir suvai­di­no nedi­de­lę kny­gos ištrau­ką.

Susi­ti­ki­mo metu kal­bė­jo mokyk­los psi­cho­lo­gas ir socia­li­nė peda­go­gė. Jie taip pat apžvel­gė kny­go­je kelia­mas prob­le­mas. ŽŪM socia­li­nė peda­go­gė Vai­da Bal­ta­ra­gy­tė papa­sa­ko­jo apie gali­mas paty­čių pasek­mes, supa­žin­di­no su bau­džia­muo­ju kodek­su, numa­tan­čiu baus­mes už kito asmens nuo­trau­kų pla­ti­ni­mą inter­ne­te. Kal­bė­jo ir kny­gos auto­rė Ali­na Jonai­tie­nė. Ji papa­sa­ko­jo kny­gos atsi­ra­di­mo isto­ri­ją ir paaiš­ki­no, kaip ir kodėl kilo idė­ja para­šy­ti šią apy­sa­ką. Mokyk­los aktų salė­je, kur ir vyko kny­gos pri­sta­ty­mas, vei­kė auto­rės pie­ši­nių, skir­tų jos kny­ge­lėms vai­kams iliust­ruo­ti, paro­da.

Po ren­gi­nio mus lydė­ju­sios auk­lė­to­jos Lai­mu­tės Kurau­skie­nės rūpes­čiu nusi­fo­to­gra­fa­vę pri­si­mi­ni­mui links­mi grį­žo­me namo.

Luka Damb­rauskai­tė, 8 b kl.

Paguodos skrynelė

Lap­kri­čio 19 die­ną, Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos, 4b kla­sės moki­niams pra­ves­tas akty­vus užsi­ėmi­mas „Paguo­dos skry­ne­lė” Buvo per­skai­ty­ta pasa­ka apie du vai­ku­čius, kurie turė­jo palik­ti savo namus ir keliau­ti už šim­to kilo­met­rų moky­tis ama­to.
Apta­rė­me šių vai­kų išgy­ven­tas emo­ci­jas: bai­mę, neri­mą, liū­de­sį, pyk­tį, Visi kar­tu aiš­ki­no­mės, ką dary­ti, kai ten­ka patir­ti liū­de­sį, bai­mę, nusi­vy­li­mą. Vai­kai supra­to, kad emo­ci­jos būna įvai­rios ir jos visos mums rei­ka­lin­gos. Dis­ku­ta­vo­me, kaip sau galė­tu­me padė­ti sun­kiais gyve­ni­mo momen­tais.
Kiek­vie­nas gavo kar­to­ni­nius ruo­ši­nius, iš kurių išlanks­tė skry­ne­les. Jas puo­šė kar­pi­niais, tapė akva­re­le, flo­mas­te­riais.