Tarptautinė Tolerancijos diena

Kiek­vie­nais metais, lap­kri­čio 16 die­ną, mini­ma Tarp­tau­ti­nė Tole­ran­ci­jos die­na. 2019 metų Tole­ran­ci­jos die­nos idė­ja – Tole­ran­ci­jos švy­tu­rys. Švy­tu­rys kaip sim­bo­lis reiš­kia pagal­bą, nes rodo kelią lai­vams, ieš­kan­tiems kran­to, pade­da neuž­plauk­ti ant sek­lu­mos. Taip ir žodis tole­ran­ci­ja, savo pras­me reiš­kia pakan­tu­mą, sutei­kia žmo­nėms gebė­ji­mą visuo­me­nė­je sugy­ven­ti tai­kiai, pri­im­ti kito­kį žmo­gų, kito­kius požiū­rius.

Visą savai­tę moki­niai ruo­šė­si Tole­ran­ci­jos die­nai, aptar­da­mi švy­tu­rio sim­bo­lį, aiš­kin­da­mie­si tole­ran­ci­jos žodžio pras­mę ir savo min­tis užra­šy­da­mi lape­liuo­se, kurie vėliau vir­to švy­tu­rio spin­du­liais, kal­ban­čiais apie pakan­tu­mą kiek­vie­nam ir kito­kiam žmo­gui.

Šiaurės šalių literatūros savaitė

Šiau­rės šalių lite­ra­tū­ros savai­tė — tai kas­me­ti­nė, tra­di­ci­ja tapu­si Šiau­rės šalių aso­cia­ci­jų „Nor­den” orga­ni­zuo­ja­ma švie­sos ir kny­gos šven­tė, pri­me­nan­ti mums seną­ją pasa­ko­ji­mų tra­di­ci­ją ir sutei­kian­ti pro­gos vai­kams ir suau­gu­siems susi­pa­žin­ti su Šiau­rės šalių lite­ra­tū­ros lobiais. Labai sma­gu anks­tų lap­kri­čio rytą susi­bur­ti jau­kio­je aplin­ko­je ir per­si­kel­ti į magiš­ką kny­gų pasau­lį.

Šių metų tema – Šiau­rės šalių šven­tės. Iš Ast­ri­dos Lin­gren kny­gos „Pepė Ilga­ko­ji­nė“ buvo skai­to­mas teks­tas „Kaip Pepė šven­čia gimi­mo die­ną“. Moki­niai pui­kiai lei­do lai­ką klau­sy­da­mie­si ir ste­bė­da­mi pasi­ro­dy­mą, kaip šmaikš­čio­ji Pepė šven­čia gim­ta­die­nį. Savo patir­tus įspū­džius išreiš­kė pieš­da­mi įsi­min­ti­niau­sias aki­mir­kas. Moki­nių links­mi pie­ši­nė­liai, iška­bin­ti prie mokyk­los bib­lio­te­kos, neleis pamirš­ti patir­tų gerų ir sma­gių emo­ci­jų.