1B, angelai ir zuikiai

Lap­kri­čio 18 d. 1B kla­sės moki­niai su moky­to­ja Šarū­ne Api­ny­te vyko į Šiau­lius, kur daly­va­vo dvie­jo­se edu­ka­ci­nė­se pamo­ko­se: „Medi­nis kny­gos skir­tu­kas“ bei „Netra­di­ci­nių lėlių kūri­mas pagal lite­ra­tū­ros kūri­nius“.

Pir­miau­sia „Ange­lo muzie­ju­je“ pir­mo­kai suži­no­jo kny­gos skir­tu­ko kil­mę ir pasi­da­rė, deko­ra­vo sau po medi­nį skir­tu­ką. Po to Šiau­lių mies­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je kūrė netra­di­ci­nę lėlę-Zui­kį, išklau­sę E. Mie­že­lai­čio poe­mą „Zui­kis Pui­kis“.

KINOBUSAS

Visoms Lie­tu­vos mokyk­loms skir­to pro­jek­to „Mokau­si iš kino“ prog­ra­ma pasie­kė M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­nius. Šio pro­jek­to tiks­las – pasi­tel­kiant kiną kaip prie­mo­nę, ugdy­ti mok­s­lei­vių kul­tū­ri­nį sąmo­nin­gu­mą, ver­ty­bių sis­te­mą, kri­ti­nį mąs­ty­mą, plės­ti jų aki­ra­tį, ska­tin­ti kūry­biš­ku­mą, vys­ty­ti bendrą­sias kom­pe­ten­ci­jas.

Moki­niai žiū­rė­jo fil­mus “Ką paš­ni­bž­dė­jo palė­da”, “Pake­liui į mokyk­lą”. Po per­žiū­ros moki­niai dis­ku­ta­vo su reži­sie­riu­mi, edu­ka­to­riu­mi Mara­tu Sarg­sy­an.