Žalingų įpročių prevencija

Lap­kri­čio 13 die­ną, Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, M Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, orga­ni­za­vo moky­mus 8 kla­sių moki­niams „Alko­ho­lio, taba­ko ir kitų psi­chi­ką vei­kian­čių medžia­gų var­to­ji­mo pre­ven­ci­ja” (ES) Moky­mų dės­ty­to­jas — Darius Jone­i­kis.
Lek­to­rius moky­mus pra­dė­jo pasa­ko­ji­mu apie savo asme­ni­nę patir­tį rūkant, savi­jau­tą metus rūky­ti, niko­ti­no suke­lia­mas ligas. Paaiš­ki­no, kokius che­mi­nius prie­dus gamin­to­jai deda į taba­ką, norint sustip­rint ir pail­gint jo povei­kį, paro­dė bur­nos, lie­žu­vio mulia­žus su vėži­niais bur­nos ert­mės susir­gi­mais.
Labai papli­tus elekt­ro­ni­nių ciga­re­čių var­to­ji­mui tarp paaug­lių, lek­to­rius paaiš­ki­no apie jų žalin­gą povei­kį, che­mi­nes medžia­gas, kurios nau­do­ja­mos rūkant šias ciga­re­tes.
Buvo papa­sa­ko­ti įvai­rūs atve­jai, kuriais rem­da­ma­sis, moky­mų lek­to­rius pri­sta­tė paskai­tą apie alko­ho­lį ir jo žalin­gą povei­kį. Moki­niams — sava­no­riams buvo uždė­ti imi­ta­ci­niai alko­ho­lio ir nar­ko­ti­nių medžia­gų aki­niai ir papra­šy­ta per­ei­ti tie­sia lini­ja. Per­ėjus, moki­niai papa­sa­ko­jo savo pojū­čius, kaip žmo­gus jaus­tų­si apsvai­gęs nuo alko­ho­lio ir nar­ko­ti­nių medžia­gų.
Buvo pade­monst­ruo­tos apsvai­gi­mo nuo nar­ko­ti­nių medžia­gų iden­ti­fi­ka­vi­mo kor­te­lės.

Edukacinė pamoka „Krentanti žvaigždė“. Astronomijos mokslas senovės bei dabarties lietuvių kultūroje

1a  ir 3a kasių moki­niai su moky­to­jo­mis J. Matu­lie­ne ir D. Mar­cin­ke­vi­čie­ne domė­jo­si ast­ro­no­mi­jos moks­lu ir ast­ro­no­mo pro­fe­si­ja.

- Kaip skam­ba Sau­lė? O kodėl mes jos negir­di­me Žemė­je?- Ar yra gyvy­bė Mar­se? O mano katė var­du Mar­sas! 😀Ir dar yra toks sal­dai­nis Mar­sas! 😀 Ir dar yra Mil­ky Way sal­dai­nis, žino­te tokį? 🤔Apie Kos­mo­so įdo­my­bes, keis­te­ny­bes ir viso­kius kito­kius daly­kus šian­dien klau­sė­si ir gir­dė­jo Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių moki­nu­kai. Nuo šiol jie visi, paklaus­ti, ar yra žiū­rė­ję pro tele­sko­pą, atsa­kys TAIP! 🔭👍Kvie­čia­me jus daly­vau­ti kūry­bi­nių dar­bų kon­kur­se MES — ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAI su gali­my­be lai­mė­ti 500€ ver­tės tele­sko­pą savo mokyk­lai! 🔭

Pos­ted by Gar­sios Tylos Obser­va­to­ri­ja ir Edu­ka­ci­jos on 2019 m. lap­kri­čio 12 d., ant­ra­die­nis

Matematikos konkursas

Lap­kri­čio 14 d. gru­pė mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­nių vyko į Šiau­lių S. Šal­kau­skio gim­na­zi­ją. Ten vyko koman­di­nis mate­ma­ti­kos kon­kur­sas. Koman­dą suda­ro pen­ki moki­niai, po vie­ną iš 5; 6; 7; 8 kla­sės, ir dar vie­nas pasi­rink­ti­nai iš kurios nors kla­sės. Mūsų mokyk­lą atsto­va­vo dvi koman­dos. Moki­niai dvi valan­das spren­dė užda­vi­nius. Grį­žo­me gerai nusi­tei­kę, apta­ri­nė­da­mi dar­bo koman­do­je patir­tį. Penk­to­kai vyko pir­mą kar­tą, kiti  jau ne pir­mą. Rezul­ta­tų teks palauk­ti. Šau­nie­ji mūsų mate­ma­ti­kai: Eli­gi­jus Vai­š­nys 5a; Gabi­ja Užku­rai­ty­tė 5b; Emi­li­ja Skablauskai­tė 6a; Nojus Nau­sė­da 6a; Ores­tas Voz­bu­tas 7a; Aud­rin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė 7b; Pijus Juo­čas 8b; Dovy­das Pet­ry­la 8b; Emi­lė Bal­čiū­nai­tė 8a; Faus­ta Žeb­rauskai­tė 8a.

 Moky­to­ja J. Dau­pa­rie­nė