Paskelbti rašinių konkurso „Miškais ateina ruduo“ nugalėtojai

Marius Kati­liš­kis (Albi­nas Vait­kus), vie­nas iški­liau­sių mūsų kraš­to rašy­to­jų, augo Kati­liš­kių kai­me neto­li Žaga­rės. Šis talen­tin­gas pro­zi­nin­kas tar­si dai­li­nin­kas drobė­je savo kūry­bo­je nuta­pė ryš­kų to laik­me­čio Lie­tu­vos gam­tos ir jos žmo­nių paveiks­lą. Be galo sod­ri ir tur­tin­ga rašy­to­jo kal­ba – ne stu­di­jų aukš­to­jo­je mokyk­lo­je pasek­mė, o bend­ra­vi­mo su savo­jo kraš­to žmo­nė­mis, įsi­klau­sy­mo ir įsi­žiū­rė­ji­mo vai­sius. Minint rašy­to­jo 105-ąsias gimi­mo meti­nes, Žaga­rės kul­tū­ros cent­ras pas­kel­bė raši­nių kon­kur­są „Miš­kais atei­na ruduo”, skir­tą Mariui Kati­liš­kiui ir jo kūry­bai atmin­ti. Šia­me kon­kur­se daly­va­vo ir mūsų pro­gim­na­zi­jos mok­s­lei­viai. Džiau­gia­mės, kad net trys iš jų tapo šio kon­kur­so lau­re­atais. Šių mok­s­lei­vių lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­nė pasi­džiau­gė, kad nuo­šir­dūs kūry­bi­niai moki­nių dar­be­liai pati­ko ver­ti­ni­mo komi­si­jai.

1‑ąją vie­tą kon­kur­se užėmė J. Luk­šai­tės (II gimn. kl. „Auš­ros“ gim­na­zi­ja) imp­re­si­ja „Pava­sa­rio žara“

2‑oji vie­ta ati­te­ko Dovy­dui Pet­ry­lai už nove­lę „Mėly­nos gėle­lės“.

3‑oji vie­ta ati­te­ko Lukai Damb­rauskai­tei už raši­nį „Obe­lys“ ir Andrė­jai Vai­te­kū­nai­tei už eilė­raš­tį „Aš bijau žmo­nių“.

Žaga­rės kul­tū­ros cent­re vyku­sia­me bai­gia­ma­ja­me kon­kur­so ren­gi­ny­je iškil­min­gai apdo­va­no­ti kon­kur­so lau­re­atai, pasvei­kin­tos ir jų moky­to­jos. Visus ren­gi­nio daly­vius pra­džiu­gi­no pui­kus Seve­ri­no Nor­gai­los ir Aus­tė­jos Gend­vi­lai­tės kon­cer­tas. Ačiū orga­ni­za­to­riams. O mūsų mok­s­lei­viams lin­ki­me kūry­bi­nės sėk­mės.