Salės futbo­lo MrGo­las var­žy­bo­se mokyk­los koman­da įvei­kė Skaist­gi­rio mokyk­los koman­dą po bau­di­nių seri­jos 5–4 ir pate­ko į Šiau­lių apskri­ties fina­lą.

Festivalis ir konkursas

Pra­ėju­sias dvi savai­tės „Kibirkš­tė­lės“ šokė­jų keliai suko į Kur­šė­nus. Spa­lio 30 d. jau­nių A, jau­nių B ir jau­ni­mo gru­pės daly­va­vo res­pub­li­ki­nia­me liau­diš­kų šokių fes­ti­va­ly­je „Jau­ni­mė­lis pasi­šoks“, kur ne tik kon­cer­ta­vo, bet ir žiū­rė­jo vals­ty­bi­nio ansamb­lio „Lie­tu­va“ kon­cer­ti­nę-edu­ka­ci­nę prog­ra­mą „Tai mar­gu­mas mūs šale­lės“ bei daly­va­vo šokių užsi­ėmi­me, veda­ma­me ansamb­lio balet­meis­te­rio Edga­ro Supru­no. Lap­kri­čio 10 d. „Kibirkš­tė­lės“ mer­gi­nų ir jau­ni­mo gru­pės daly­va­vo Šiau­rės Lie­tu­vos suau­gu­sių­jų liau­diš­kų šokių kon­kur­se „Suk suk rate­lį“. Mer­gi­nų gru­pės pasi­ro­dy­mas buvo įver­tin­tas II laips­nio dip­lo­mu, jau­ni­mas kon­kur­se užėmė III vie­tą.