Edukacinė pamoka Joniškio duonos kepykloje

2a ir 4b kla­sių moki­niai su moky­to­jo­mis D. Klau­sie­ne ir L. Pili­pa­vi­čie­ne, tęs­da­mi ilga­lai­kį ugdy­mo karje­rai pro­jek­tą „Pažin­tis su pro­fe­si­jo­mis“, lan­kė­si Joniš­kio duo­nos kepyk­lo­je. Moki­niai sek­da­mi grū­de­lio Smal­su­čio keliu, susi­pa­ži­no su kepė­jo pro­fe­si­ja.

Dėko­ja­me  UAB „Joniš­kio duo­na“ vady­bi­nin­kei Danu­tei Mar­cin­ke­vi­čie­nei už malo­nų pri­ėmi­mą, nuo­šir­dų pasa­ko­ji­mą, moki­nių įtrau­ki­mą į įdo­mią veik­lą ir ska­nius pyra­gus.

Krikštynos

Spa­lio 24 die­ną vyko penk­to­kų krikš­ty­nos „negy­ve­na­ma sala“. Jose penk­to­kai atli­ko įvai­rias užduo­tis, šoko šokius, gami­no mais­tą, klau­sė­si isto­ri­jų apie salą. Krikš­ty­nas užbai­gė­me tra­di­ci­ne prie­sai­ka ir pri­zais.