Svei­ki­na­me 2A kla­sės moki­nį Kip­rą Pet­ro­nį, foto­gra­fi­jų kon­kur­so „Skai­tau kaip noriu“, 2 pri­zi­nės vie­tos lai­mė­to­ją.
Kon­kur­są orga­ni­za­vo Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės Jono Avy­žiaus vie­šo­ji bib­lio­te­ka.