Draugo — pyragų diena

Šian­dien šur­mu­lia­vo Drau­go — pyra­gų die­nos mugė, kurio­je pre­kia­vo net 69 pro­gim­na­zi­jos moki­niai. Jiems tal­ki­nin­ka­vo mamos ir tėčiai, sene­liai. Mugei buvo stro­piai pasi­ruoš­ta: pyra­gai­čiai gra­žiai įpa­kuo­ti, pagal­vo­ta, kaip pir­kė­jui bus paduo­ta pre­kė. Vai­kai mokė­si derė­tis, atmes­ti grą­žą, daly­kiš­kai bend­rau­ti.

Mugė­je supre­kiau­ta 477, 07 €, kurie bus panau­do­ti atnau­ji­nant edu­ka­ci­nę erd­vę 2 aukš­to fojė.

Gali­ma tik didžiuo­tis augan­čiais moki­niais, besi­rū­pi­nan­čiais savo mokyk­la!

Naujos knygos

Labai džiau­gia­mės, kad mūsų mokyk­los bib­lio­te­ka pasi­pil­dė nau­jo­mis lab­da­ros ir para­mos fon­do „Švie­ski­me vai­kus“ išleis­to­mis  kny­go­mis. Kas­met šio fon­do kny­gos išlei­džia­mos dide­liu tira­žu seri­jo­je „Vai­kų bib­lio­te­kė­lė“ ir dali­ja­mos bib­lio­te­koms, mokyk­loms, dar­že­liams ir kitoms bend­ruo­me­nėms.

Visi kvie­čia­mi atei­ti, apžiū­rė­ti, išsi­rink­ti ir skai­ty­ti!

Mokyk­los bib­lio­te­ki­nin­kė Gita­na

Kibirkštėlė“ „Aguonėlės“ konkurse

Lap­kri­čio 23–24 d. Vil­niu­je, nacio­na­li­nės M.K. Čiur­lio­nio menų mokyk­los šokio teat­re vyko Lie­tu­vos vai­kų ir mok­s­lei­vių liau­diš­kų šokių stu­di­jų ir ansamb­lių var­žy­tu­vių „Aguo­nė­lė“ nacio­na­li­nis turas. Tai pats svar­biau­sias ir pres­ti­žiš­kiau­sias vai­kų liau­diš­kų šokių kon­kur­sas, vyks­tan­tis kas tris metus.  Šia­me ture net dvi die­nas var­žė­si geriau­si šalies mok­s­lei­vių liau­diš­kų šokių kolek­ty­vai. Tarp jų – ir mūsų „Kibirkš­tė­lė“. Vien pasi­ruoš­ti ir daly­vau­ti tokio lygio kon­kur­se mažo mies­te­lio mažos mokyk­los kolek­ty­vui yra didžiu­lis iššū­kis. Su šiuo iššū­kiu šokė­jai susi­do­ro­jo pui­kiai, nors kolek­ty­vą pas­ku­ti­nė­mis savai­tė­mis puo­lė negan­dos – ligos, trau­mos ir kito­kios nesėk­mės. Skai­ty­ki­te toliau

Rajo­no moki­nių žai­dy­nių mer­gai­čių salės futbo­lo var­žy­bo­se mokyk­los koman­da 2–1 nuga­lė­jo Skait­gi­rio mokyk­los koman­dą. Prieš  Sau­lės pag­rin­di­nės mokyk­los koman­dą lai­mė­ta 3–1 ir pate­ko į zoni­nes var­žy­bas, kurios vyks Akme­nė­je.

Pradinukai respublikinėje konferencijoje „Mūsų pasaulis“

Lap­kri­čio 22 die­ną M.Slančiausko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nu­kai daly­va­vo res­pub­li­ki­nė­je pra­di­nių kla­sių kon­fe­ren­ci­jo­je „Mūsų pasau­lis“, kuri vyko Šiau­lių Jova­ro pro­gim­na­zi­jo­je. Kon­fe­ren­ci­jo­je daly­va­vo moki­niai iš Akme­nės, Kel­mės, Rad­vi­liš­kio, Šiau­lių, Kur­šė­nų ir Joniš­kio mies­tų mokyk­lų.
Kon­fe­ren­ci­jo­je moki­niai domė­jo­si ir kitiems pasa­ko­jo apie žmo­gaus svei­ka­tą ir sau­gu­mą, atsa­kin­gą gam­tos ištek­lių nau­do­ji­mą, lie­tu­vių liau­dies tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą ir lie­tu­vių kul­tū­ros isto­ri­ją. Didžiau­sias dėme­sys kon­fe­ren­ci­jo­je buvo ski­ria­mas gam­tos išsau­go­ji­mui.
Šia tema savo žinio­mis ir patir­ti­mi dali­jo­si ir M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­niai: 1a kla­sės moki­nys Jokū­bas Cici­nas (moky­to­ja Jur­gi­ta Matu­lie­nė), 2a kla­sės moki­nė Mei­da Kip­šai­tė (moky­to­ja Danu­tė Klau­sie­nė), 3a kla­sės moki­nė Jus­tė Jacai­tė (moky­to­ja Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė) ir 4b kla­sės moki­nė Tėja Zabloc­ky­tė (moky­to­ja Lina Pili­pa­vi­čie­nė).
Ši patir­tis pra­di­nu­kams nau­din­ga — bend­rau­da­mi ir bend­ra­dar­biau­da­mi jie įgy­ja drą­sos, įvai­ria­pu­siš­kų žinių ir pasi­ti­kė­ji­mo savi­mi.

Lytiškumo ugdymas

Lap­kri­čio 22 die­ną, Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, orga­ni­za­vo paskai­tas 6, 7, 8 kla­sių mok­s­lei­viams „Lyti­nis ugdy­mas mer­gai­tėms ir ber­niu­kams”. Lytiš­ku­mas — tai neat­ski­ria­ma kiek­vie­no žmo­gaus gyve­ni­mo dalis. Tai — ver­ty­bės, įsi­ti­ki­ni­mai, pažiū­ra į save kaip vyrą ar mote­rį, tai san­ty­kiai su kitais žmo­nė­mis per drau­gys­tę, mei­lę, prie­rai­šu­mą. Žmo­gaus lytiš­ku­mo dalis yra ir jo elg­se­na: kaip jis elgia­si, kokius spren­di­mus daro savo gyve­ni­me, kad tie spren­di­mai nebū­tų pagrįs­ti sve­ti­mo­mis ver­ty­bė­mis, leng­vai nepa­si­duo­tų kitų įta­kai ir išveng­tų bepra­smių, svei­ka­tai ken­kian­čių poel­gių.
Kiek­vie­ną die­ną jau­nuo­liai susi­du­ria su pasi­rin­ki­mu. Pasau­lis, kuria­me jie gyve­na, dau­ge­liu atžvil­gių kur kas sudė­tin­ges­nis už tą, kuria­me augo jų moky­to­jai ir tėvai. Jiems išky­la tokie klau­si­mai (pvz., nar­ko­ti­kai, alko­ho­lio var­to­ji­mas, sek­sas), su kokiais dau­ge­liui suau­gu­sių, būnant šio amžiaus, nete­ko susi­dur­ti. Todėl svar­bu, kad tiek mokyk­lo­je, tiek už jos ribų, jau­nuo­liai išmok­tų dary­ti spren­di­mus ir pri­si­im­tų atsa­ko­my­bę už savo gyve­ni­mą.
Užsi­ėmi­mus mer­gi­noms vedė psi­cho­lo­gė Inga Luk­šai­tė — Samai­tie­nė, vai­ki­nams — eduko­lo­gas Gied­rius Gird­vai­nis.